23 | 09 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร  สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 คลิกที่นี่