22 | 01 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศอบต.ทับคล้อ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 3
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin01 ฮิต: 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย admin01 ฮิต: 27
ประกาศจัดทำฐานภาษีสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างป้ายที่มีการติดตั้งใหม่ เขียนโดย admin01 ฮิต: 30
ประกาศจัดทำฐานภาษีสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯประจำปี เขียนโดย admin01 ฮิต: 36
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 33
ขอขยายเวลาชำระภาาีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 เขียนโดย admin01 ฮิต: 37
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก แบบไตรมาส เขียนโดย admin01 ฮิต: 45
ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เขียนโดย admin01 ฮิต: 115