31 | 10 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 3
ขอขยายเวลาชำระภาาีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 เขียนโดย admin01 ฮิต: 12
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก แบบไตรมาส เขียนโดย admin01 ฮิต: 23
ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เขียนโดย admin01 ฮิต: 89