01 | 04 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK32

Information Center Committee 01

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ คลิ๊กที่นี่

มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

      (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน คลิ๊กที่นี่

      (๒) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน คลิ๊กที่นี่

      (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงาน ของรัฐ 

      (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่ เกี่ยวข้อง

                 - รวมกฎหมาย ระเบียบ คลิ๊กที่นี่

                 - ข้อบัญญัติ อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

       (๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

 มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

       (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

       (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)

       (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ

                 - แผนพัฒนาท้องถิ่น   คลิ๊กที่นี่

                 - ข้อบัญญัติงบประมาณ  คลิ๊กที่นี่

                 - แผนการดำเนินงาน  คลิ๊กที่นี่

                 - รายงานการติดตามและประเมินผล  คลิ๊กที่นี่

       (๔) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ หน้าที่ของเอกชน

                 - คู่มือการปฏิบัติงาน คลิ๊กที่นี่

       (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง

       (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน กับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ

       (๗) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่ นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

       (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

                - ๘.๑  ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามแล้ว (๒๑ ต.ค. ๒๕๔๒)    คลิ๊กที่นี่

                - ๘.๒  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือน ตามแบบ สขร.๑ (๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘)   คลิ๊กที่นี่

                - ๘.๓  ข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (๗ มิ.ย. ๒๕๕๓)

 

information 64 01

information 64 02

information 64 03

information 64 04

information 64 05

information 64 06

 » ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร «