20 | 01 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

 TK30

8  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) คลิ๊กที่นี่

8  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 (เข้าสู่ระบบแท่ง) คลิ๊กที่นี่

8  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) คลิ๊กที่นี่ 

       ปก   เนื้อหา  แนวขวาง 

8  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563)คลิ๊กที่นี่

8  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผน อัตรากำลัง 2561 - 2563 คลิ๊กที่นี่

8  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

8  นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ คลิ้กที่นี่   ประกาศแท่ง คลิ้กที่นี่  ล่าสุด คลิ้กที่นี่