24 | 09 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

 TK30

 

PDF Icon 001  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

»»  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) คลิกที่นี่

=====> แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 (เข้าสู่ระบบแท่ง) คลิกที่นี่

»»   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) คลิกที่นี่

»»   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) ส่วนที่ 1    ส่วนที่ 2

=====> แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

              (ปรับปรุงเพิ่มหน่วยตรวจสอบภายใน)  คลิกที่นี่

PDF Icon 001    ปก   เนื้อหา  แนวขวาง 

»»   แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563)  คลิกที่นี่

»»   แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)  คลิกที่นี่

»»   นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผน อัตรากำลัง 2561 - 2563 คลิกที่นี่

»»   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่

»»   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

»»   นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิกที่นี่

»»   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิกที่นี่

»»   แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ คลิกที่นี่   ประกาศแท่ง คลิกที่นี่  ล่าสุด คลิกที่นี่

»»   รายงานผลผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่

---> นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผน อัตรากำลัง 2564-2566  คลิกที่นี่

---> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 คลิกที่นี่

 

PDF Icon 001  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

»»   ผู้ปฏิบัติราชการและรักษาราชการ แทนปลัด/หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง คลิกที่นี่01   02   03

»»   ปลัดมอบหมายงาน/หน้าที่ให้รองปลัด อบต ปฏิบัติราชการ คลิกที่นี่

»»   มอบหน้าหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบลแต่ละส่วนกอง  คลิกที่นี่

»»   มอบให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กอง แต่ละส่วนกอง  คลิกที่นี่01  คลิกที่นี่02 

»»   ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง พ.ศ. 2565  คลิกที่นี่ 

»»   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  คลิกที่นี่

»»   กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล  คลิกที่นี่ 

 

»»  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  pdf 02

»»  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  pdf 02

»»  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รอบ  6 เดือนแรก) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  pdf 02 

»»  รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  pdf 02 

  

PDF Icon 001  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

»»  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  pdf 02

»»  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  pdf 02

»»  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  pdf 02

 

PDF Icon 001  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

* ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

* ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

Click 01 2566

 

 

(2) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

* ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นตำแหน่ง)

Click 01 2566

 

 

(3) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

* ประกาศ กถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

Click 01 2566

 

 

(4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

* ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม

Click 01 2566

 

 

(5) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

* ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน /หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการท่งวินัย /หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)

* ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม

Click 01 2566