22 | 01 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK 08

 TK 01

8สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่« 

8สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คลิ๊กที่นี่«

8สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คลิ๊กที่นี่«

 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่
เดือน / ปี
จำนวนเรื่องที่ อบต.ทับคล้อได้รับเรื่อง
๑. ตุลาคม        ๒๕๖๓ -
๒. พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ -
๓. ธันวาคม       ๒๕๖๓ -
๔. มกราคม       ๒๕๖๔
๕. กุมภาพันธ์    ๒๕๖๔
๖. มีนาคม        ๒๕๖๔
๗. เมษายน      ๒๕๖๔
๘. พฤษภาคม   ๒๕๖๔
๙. มิถุนายน      ๒๕๖๔
๑๐. กรกฎาคม    ๒๕๖๔
๑๑. สิงหาคม      ๒๕๖๔
๑๒. กันยายน      ๒๕๖๔

 

 

 Tk 02

8  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่ «

8  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่ «

8  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  คลิ๊กที่นี่«

8  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  คลิ๊กที่นี่«

 

TK 12

8  มาตรการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  คลิ๊กที่นี่«

8  ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  คลิ๊กที่นี่«

 

TK 03

8  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  คลิ๊กที่นี่«

8  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  คลิ๊กที่นี่«

 

TK 11

8  นโยบายบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  คลิ๊กที่นี่«

8  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  คลิ๊กที่นี่«

8  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  คลิ๊กที่นี่«

 

TK 04

8  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่ «

8  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิ๊กที่นี่ «