24 | 09 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK 51 66

 

 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนหล้ง (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2566)

ประเภทเรื่อง จำนวนเรื่องทั้งหมด เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
เรื่อง ราย  เรื่อง ราย  เรื่อง ราย 
ร้องเรียนการทุจริต  -  -  -  -  - -
ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ  -  -  -  -  - -
 รวม  -  -  -  -  -  -

 

 

 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

»»  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  pdf 02

»»  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  pdf 02

»»  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  pdf 02

»»  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  pdf 02

»»  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  pdf 02

»»  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 2565 -  31 มี.ค. 2566)  pdf 02

 

 

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ 

»»   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  pdf 02

»»  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  pdf 02

 

 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

»»  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  pdf 02

»»  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  pdf 02

»»  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570)  pdf 02

 

 

 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

»»  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  pdf 02

»»  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  pdf 02

»»  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  pdf 02

»»  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  pdf 02

 

 

 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

»»  มาตรการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  pdf 02

»»  ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  pdf 02

»»  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563  pdf 02

»»  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564  pdf 02

»»  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565  pdf 02

 

 

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

»»  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 pdf 02

»»  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 pdf 02

 

 

 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

»»  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ประจำปีงบประมาณ 2561  pdf 02

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

»»  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ประจำปีงบประมาณ 2562  pdf 02

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

»»  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ประจำปีงบประมาณ 2563  pdf 02

»»  รายงาน ในระบบ e - Plan NACC ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ  6 เดือน)  pdf 02

»»  รายงาน ในระบบ e - Plan NACC ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)  pdf 02

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

»»  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) pdf 02

»»  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่าง 30 กันยายน  2563 - 1 ตุลาคม  2564)  pdf 02

»»  รายงาน ในระบบ e - Plan NACC ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ  6 เดือน)  pdf 02

»»  รายงาน ในระบบ e - Plan NACC ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน)  pdf 02

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

»»  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ 2565 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  pdf 02

 

»»  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ 2565 

(ระหว่างเดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565)  pdf 02 

»»  รายงาน ในระบบ e - Plan NACC ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)  pdf 02

»»  รายงาน ในระบบ e - Plan NACC ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)  pdf 02

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

»»  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์การบริหาร

ส่วนตำบลทับคล้อ (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 - 31  มีนาคม 2566)  pdf 02

»»  รายงาน ในระบบ e - Plan NACC ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)  pdf 02

 

 

 นโยบายบริหารความเสี่ยง 

»»  นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  pdf 02

»»  นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  pdf 02

»»  นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  pdf 02

 

 

 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

»»  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  pdf 02

»»  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  pdf 02

»»  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  pdf 02

 

 

 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง /รายงานติดตามการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 

»»  รายงานการประเมินความเสี่ยง (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  pdf 02

»»  รายงานติดตามการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  pdf 02

»»  รายงานติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  pdf 02

»»  รายงานติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  pdf 02

»»  รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  pdf 02