31 | 03 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK29

 

TK21

» สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่ «  

» สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คลิ๊กที่นี่ «

 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่
เดือน / ปี
จำนวนเรื่องที่ อบต.ทับคล้อได้รับเรื่อง
๑. ตุลาคม        ๒๕๖๒ -
๒. พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ -
๓. ธันวาคม       ๒๕๖๒ -
๔. มกราคม       ๒๕๖๓ -
๕. กุมภาพันธ์    ๒๕๖๓
๖. มีนาคม        ๒๕๖๓
๗. เมษายน      ๒๕๖๓
๘. พฤษภาคม   ๒๕๖๓
๙. มิถุนายน      ๒๕๖๓
๑๐. กรกฎาคม    ๒๕๖๓
๑๑. สิงหาคม      ๒๕๖๓
๑๒. กันยายน      ๒๕๖๓

 

tk28 

» คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่ «

» แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่ «

 

 

tk27

»แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่ «

»แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิ๊กที่นี่ «