28 | 09 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK 08

 TK 01

8 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่ «  

8 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คลิ๊กที่นี่ «

 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่
เดือน / ปี
จำนวนเรื่องที่ อบต.ทับคล้อได้รับเรื่อง
๑. ตุลาคม        ๒๕๖๒ -
๒. พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ -
๓. ธันวาคม       ๒๕๖๒ -
๔. มกราคม       ๒๕๖๓ -
๕. กุมภาพันธ์    ๒๕๖๓ -
๖. มีนาคม        ๒๕๖๓ -
๗. เมษายน      ๒๕๖๓ -
๘. พฤษภาคม   ๒๕๖๓ -
๙. มิถุนายน      ๒๕๖๓ -
๑๐. กรกฎาคม    ๒๕๖๓ -
๑๑. สิงหาคม      ๒๕๖๓
๑๒. กันยายน      ๒๕๖๓

 

 

 Tk 02

8  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่ «

8  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่ «

8  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  คลิ๊กที่นี่«

8  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  คลิ๊กที่นี่«

 

TK 12

8  มาตรการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  คลิ๊กที่นี่«

8  ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  คลิ๊กที่นี่«

 

TK 03

8  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  คลิ๊กที่นี่«

8  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  คลิ๊กที่นี่«

 

TK 11

8  นโยบายบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  คลิ๊กที่นี่«

8  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  คลิ๊กที่นี่«

8  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  คลิ๊กที่นี่«

 

TK 04

8  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่ «

8  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิ๊กที่นี่ «