23 | 09 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK 07

 

8  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่ 

8  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิ๊กที่นี่

8  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิ๊กที่นี่ 

8  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิ๊กที่นี่

8  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่«

8  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิกที่นี่