24 | 09 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK 07

»»  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   pdf 02

»»  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  pdf 02

»»  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 pdf 02

»»  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  pdf 02

»»  รายงานการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  pdf 02

»»  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  pdf 02

 

PDF Icon 001  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

»»  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563  pdf 02

»»  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  pdf 02 

»»  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  pdf 02

 

PDF Icon 001  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

»»  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  pdf 02

»»  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  pdf 02

»»  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบประมาณอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  pdf 02

 

PDF Icon 001  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

»»  รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  pdf 02

»»  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  pdf 02

 

PDF Icon 001  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

»»  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 

(1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)   pdf 02