24 | 09 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ คู่มือการปฏิบัติงาน
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 63
คู่มือสำหรับประชาชน (สำนักปลัด) เขียนโดย admin01 ฮิต: 58
คู่มือสำหรับประชาชน (กองคลัง) เขียนโดย admin01 ฮิต: 45
คู่มือสำหรับประชาชน (กองช่าง) เขียนโดย admin01 ฮิต: 55
คู่มือสำหรับประชาชน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เขียนโดย admin01 ฮิต: 45
คู่มือสำหรับประชาชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เขียนโดย admin01 ฮิต: 53
คู่มือสำหรับประชาชน (กองสวัสดิการสังคม) เขียนโดย admin01 ฮิต: 48
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน เขียนโดย admin01 ฮิต: 169
คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะ เขียนโดย admin01 ฮิต: 968
กระบวนงานตามขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เขียนโดย admin01 ฮิต: 322