14 | 08 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ คู่มือการปฏิบัติงาน
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะ เขียนโดย admin01 ฮิต: 143
กระบวนงานตามขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เขียนโดย admin01 ฮิต: 167
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เขียนโดย admin01 ฮิต: 203
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย admin01 ฮิต: 437
กองช่าง เขียนโดย admin01 ฮิต: 388
กองคลัง เขียนโดย admin01 ฮิต: 422
สำนักปลัด เขียนโดย admin01 ฮิต: 611
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin01 ฮิต: 371
กองสวัสดิการสังคม เขียนโดย admin01 ฮิต: 320