22 | 01 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ คู่มือการปฏิบัติงาน
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะ เขียนโดย admin01 ฮิต: 60
กระบวนงานตามขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เขียนโดย admin01 ฮิต: 80
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เขียนโดย admin01 ฮิต: 111
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย admin01 ฮิต: 342
กองช่าง เขียนโดย admin01 ฮิต: 300
กองคลัง เขียนโดย admin01 ฮิต: 331
สำนักปลัด เขียนโดย admin01 ฮิต: 483
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin01 ฮิต: 292
กองสวัสดิการสังคม เขียนโดย admin01 ฮิต: 252