23 | 09 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ คู่มือการปฏิบัติงาน
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะ เขียนโดย admin01 ฮิต: 19
กระบวนงานตามขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เขียนโดย admin01 ฮิต: 35
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เขียนโดย admin01 ฮิต: 63
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย admin01 ฮิต: 304
กองช่าง เขียนโดย admin01 ฮิต: 257
กองคลัง เขียนโดย admin01 ฮิต: 290
สำนักปลัด เขียนโดย admin01 ฮิต: 440
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin01 ฮิต: 249
กองสวัสดิการสังคม เขียนโดย admin01 ฮิต: 218