16 | 08 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 3
ประชาสัมพันธ์ Strategy Map แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) อบต.ทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 15
28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิชัย คนไหว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และนายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ปลัด อบต.ทับคล้อพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 11
ประชาสัมพันธ์ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล เขียนโดย admin01 ฮิต: 8
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 24
31/03/2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 3,หมู่ที่ 2 และหมู่ 11 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบล เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 22
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ขอความร่วมมือประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงาน อบต.ทับคล้อ ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ที่ทางหน่วยงานจัดไว้ให้ด้านหน้าสำนักงาน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เขียนโดย admin01 ฮิต: 25
27 ก.พ.63 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน กินกรรมการทำสับปะรดกวน ไวน์สับปะรด ฝรั่งแช่บ๊วย และ มะม่วงแช่บ๊วย เขียนโดย admin01 ฮิต: 24
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เขียนโดย admin01 ฮิต: 42
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 36