27 | 05 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 7
31/03/2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 3,หมู่ที่ 2 และหมู่ 11 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบล เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 10
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ขอความร่วมมือประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงาน อบต.ทับคล้อ ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ที่ทางหน่วยงานจัดไว้ให้ด้านหน้าสำนักงาน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เขียนโดย admin01 ฮิต: 13
27 ก.พ.63 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน กินกรรมการทำสับปะรดกวน ไวน์สับปะรด ฝรั่งแช่บ๊วย และ มะม่วงแช่บ๊วย เขียนโดย admin01 ฮิต: 13
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เขียนโดย admin01 ฮิต: 30
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 20
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่จัดการประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 18
๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดขบวนแห่บัวพุทธบูชางานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย admin01 ฮิต: 16
๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาขิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และข้าราชการพร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 16
18 ธันวาคม 2562 นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เป็นประธานเปิดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 19