31 | 10 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ การจัดการน้ำเสียในชุมชน เขียนโดย admin01 ฮิต: 14
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด เขียนโดย admin01 ฮิต: 14
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin01 ฮิต: 18
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เขียนโดย admin01 ฮิต: 22
ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 19
ประชาสัมพันธ์ Strategy Map แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) อบต.ทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 31
28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิชัย คนไหว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และนายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ปลัด อบต.ทับคล้อพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 27
ประชาสัมพันธ์ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล เขียนโดย admin01 ฮิต: 24
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 43
31/03/2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 3,หมู่ที่ 2 และหมู่ 11 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบล เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 41