23 | 09 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
23 กันยายน พ.ศ. 2564 ประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 8
ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม เขียนโดย admin01 ฮิต: 4
ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม เขียนโดย admin01 ฮิต: 4
ประชาสัมพันธ์ ถนนทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 4
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin01 ฮิต: 3
ประกาศผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิจิตร เขียนโดย admin01 ฮิต: 2
ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม เขียนโดย admin01 ฮิต: 1
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin01 ฮิต: 4
ประชาสัมพันธ์การรับมอบถุงยังชีพฯ จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เขียนโดย admin01 ฮิต: 9
ประชาสัมพันธ์ การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ เขียนโดย admin01 ฮิต: 24