27 | 05 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK12

» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558  คลิ๊กที่นี่

» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 คลิ๊กที่นี่

» ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่