24 | 09 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK 41 2566

 

»»  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2557  pdf 02

»»  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558  pdf 02

»»  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558  pdf 02

 

»»  ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ได้

กําหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลทับคล้อ  pdf 02