24 | 09 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK 46 66

»»  พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  pdf 02

 

»»  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  pdf 02

»»  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙  pdf 02

»»  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐  pdf 02

 

»»  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  pdf 02

»»  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  pdf 02

»»  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒พ.ศ. ๒๕๕๙  pdf 02

»»  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓พ.ศ. ๒๕๖๑  pdf 02

»»  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒  pdf 02

»»  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  pdf 02

 

»»  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๗  pdf 02

»»  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  pdf 02  /การแก้ไขคำผิด....pdf 02

 »»  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔  pdf 02

»»  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  pdf 02