05 | 06 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

กองสวสด

 

    คู่มือสำหรับประชาชน กองสวัสดิการสังคม

1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

Click 01 2566

 

  📢📢กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อจัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญโลก" เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสามารถของคนพิการ และหน่วยงานต่างๆจะได้ให้โอกาสแก่คนพิการ ในการประกอบอาชีพมากขึ้น รายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ⬇️⬇️❤️💞

Download PDF 02                                                                                                                                          

 

 ๑๘ พ.ค.๖๖ กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ จัดโครงการฝึกอบรมฝึกอาชีพ "การจักสานจากเส้นพลาสติก" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ -๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน (บ้านบ่อทราย) หมู่ ๑๑ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้

 

วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2566 7

วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2566 8

 

๑๖ พ.ค. ๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อพร้อมด้วย นายเวชพิสิฐ กลันทะกะสุวรรณ์ รองนายก อบต. ทับคล้อ/ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลทับคล้อ เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลทับคล้อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2566 6

 

๑๖ พ.ค. ๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อพร้อมด้วย นายเวชพิสิฐ กลันทะกะสุวรรณ์ นายชัด นรการ รองนายก อบต. ทับคล้อ/ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านผู้สูงอายุ ด้านคนพิการ ด้านสตรี และครอบครัว ด้านเด็กเยาวชนและสวัสดิการทางสังคม และด้านอื่นๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2566 5 

            วันที่ 20 เมษายน 2566โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มาให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกในโครงการ "โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก" ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจในเขตตำบลทับคล้อ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 วารสารประจำเดือนเมษายน 2566 11

 

 

               วันที่ 10 เมษายน 2566 กองสวัสดิการสังคมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้ทำการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีปัญญามีโรคประจำตัวมากมายและมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต  รายนางสาวอัมรา วงษ์มาก บ้านเลขที่ 576/ หมู่  ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหว้ัดพิจิตรเพื่อดำเนินการขอรับช่วยเหลือเงินสงเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดพิจิตร

                              ผู้ประสบปัญหาทางสังคมนางสาวอัมรา วงษ์มาก หมู่ 6 1 ผู้ประสบปัญหาทางสังคมนางสาวอัมรา วงษ์มาก หมู่ 6 2                          ผู้ประสบปัญหาทางสังคมนางสาวอัมรา วงษ์มาก หมู่ 6 3ผู้ประสบปัญหาทางสังคมนางสาวอัมรา วงษ์มาก หมู่ 6 4

 

               ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่องการเข้าตรวจคัดกรองต้อกระจกข้าราชการบำนาญ ข้าราชการประจำ ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองต้อกระจก "โครงการโลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก" จากโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณ์บุรี ขอให้ประชาชนท่านที่สนใจนำบัตรประชาชนตัวจริง มาเข้ารับการตรวจคัดกรองต้อกระจกได้ในวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประชาสัมพันธ์ตรวจตา page 0001

 

 ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อพร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำพรมเช็ดเท้า ของ กองสวัสการสังคม หมู่ที่ 5 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

วารสารประจำเดือนมีนาคม 2566 16

 

กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม (สูตรไข่เค็มใบเตย ไข่เค็มขมิ้นชัน ไข่เค็มอัญชัน ไข่เค็มตะไคร้ ไข่เค็มพะโล้ ไข่เค็มรสต้มยำและไข่เค็มดองน้ำปลา โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (บ้านสวนโพธิ์) ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ssss18

๑๐ มี.ต.๒๕๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ มอบถุงยังชีพ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 2 ราย บ้านนางสาวยสินทร์ธรา ศิลป์ปรดะเสริฐ หมู่ที่ 1 และบ้านนางบังอร ประเสริฐสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

vvvv1

vvvv2

 

นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการผลิตของใช้ในครัวเรือน กิจกรรม การจัดทำไม้กวาด ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน (บ้านสวนพริก) หมู่ที่ 3 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ssss12

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคม ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศุนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร (CK Convention Hall) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

รูปภาพประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวเป็ฯศูฯย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคม ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในจังหวัดพิจิตร 

ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร (CK Hall) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

28b35e9a6b946b97084e834f447600bb 0

 

 

 

 

ครัวเรือนเปราะบาง ปีงบประมาณ 2566

 

 

27 มกราคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของช่วยเหลือ ให้กับ นางสังเวียน เพ็ญสุข บ้านทับคล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ   อำเภอทับคล้อ   จังหวัดพิจิตร

ccc23

 

 

๒๔ ม.ค.๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิด และเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP ตำบลทับคล้อ กิจกรรม ส่งเสริมกาทำดินปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างรายได้ (บ้านหนองอ้ายตู้) หมู่ ๘ ตำบลท้บคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 

ccc21

20 มกราคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร (CK Convention Hall)

ccc18

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสันติ  พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เป็นประธานในการหารือเกี่ยวกับโครงการกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน หาแนวทางและวิเคราะห์ในการคืนเงินและกู้ยืมเงินกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ 

หารือเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนปี 2566 1 หารือเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนปี 2566 2

หารือเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนปี 2566 3  หารือเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนปี 2566 4

 

 

 

zzz142

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น

ประชาสัมพันะคัดเลือกสตรีดีเด่น ประจำปี 2566

 

20 ธ.ค.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และนายวิมล คำแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุข ร่วมกับรพ.สต.สายดงยาง,อ.ส.ม.และสมาชิกอบต.ทับคล้อ หมู่ที่ 7 มอบรถเข็น (Wheelchair) ให้กับรายนางสาวเบญจามาศ อินทร์ลอย หมู่บ้านบ่อทราย หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

zzz136

กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565

 

uuuu11

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้สูงอายุ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 1

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 2

 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคนพิการ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคนพิการ 1

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคนพิการ 2

 

 

 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประชาสัมพันธ์การลทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเเดแรกเกิด 1

 

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเด็กแรกเกิด 1

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเด็กแรกเกิด 2

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบ 2567 2 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567

23 กันายน 2565  กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะทำงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ่้าหน้าที่คณะทำงานศูนย์คุ้มครองเด็ก (ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก) จังหว้ัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์ื่เพื่อให้คณะทำงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล สามารถดำเนินการให้การพิทักษ์สิทธิเด็ก ในพื้นที่มีแผนปฏิบัติการ และมาตรการส่งเสริมการพัฒนาและปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่อย่างเป็นองค์รวม และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คณะทำางานคุ้มครองเด็ก จังหวัดพิจิตร 1 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คณะทำางานคุ้มครองเด็ก จังหวัดพิจิตร 2

ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คณะทำางานคุ้มครองเด็ก จังหวัดพิจิตร 3 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คณะทำางานคุ้มครองเด็ก จังหวัดพิจิตร 4

 

 

         10 กันยายน 2565 กองสวัสดิการสังคมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันงาน "มหกรรมรวมพลคนสูงวัย จังหวัดพิจิตร" โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

25 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ พร้อมด้วย นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ นายวิมล คำแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฯ เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด 19 ในเขตพื้นที่ขององค์กาบริหารสว่นตำบลทับคล้อ จำนวน 8 ราย  

นางนกเล็ก ผลพิบูลย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการแพร่ระยาด เชื้อโควิด 1 นางเพ็ญ พาสี ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการแพร่ระยาด เชื้อโควิด 2 นางสาวสมหญิง อ่อนอุบล ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการแพร่ระยาด เชื้อโควิด 3

นางสำรี แดงทองดี ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการแพร่ระยาด เชื้อโควิด 4นายประภาภรณ์ แสงฉาย ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการแพร่ระยาด เชื้อโควิด 5  นายประมาณ ขวัญชื่นใจ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการแพร่ระยาด เชื้อโควิด 6

นายประสิทธิ์ ระดมสุข ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการแพร่ระยาด เชื้อโควิด 7 นายสมคิด ทรัพย์สน ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการแพร่ระยาด เชื้อโควิด 8

 

29 ส.ค.65 กองสวัสดิการและสังคม จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง "กิจกรรม การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติและการทำสารไล่แมลงจากสมุนไพรธรรมชาติ" ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่าเรไร หมู่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

aaa22aaa23

aaa24aaa25

 

                  19 สิงหาคม 2565 นายเฉลิม เปรมกมล ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลทับคล้อและประชาชน ได้กล่าววาระประชุมถึงเรื่องขั้นตอนการปฎิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ที่ได้ทำเสร็จบรรลุแล้วนั้น และสอบถามประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกซ่อมแซมบ้าน  ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดศรีรัตนวราราม (วัดสายคล้องแห้ง) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 ปิดประชุมสภาองค์กรชุมชน หมู่ 5 19 สิงหาคม 2565 1 ปิดประชุมสภาองค์กรชุมชน หมู่ 5 19 สิงหาคม 2565 2 ปิดประชุมสภาองค์กรชุมชน หมู่ 5 19 สิงหาคม 2565 3

ปิดประชุมสภาองค์กรชุมชน หมู่ 5 19 สิงหาคม 2565 4 ปิดประชุมสภาองค์กรชุมชน หมู่ 5 19 สิงหาคม 2565 5 ปิดประชุมสภาองค์กรชุมชน หมู่ 5 19 สิงหาคม 2565 6

 

           5 ส.ค.65 กองสวัสดิการและสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในกระชังบก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายสันติ พุ่มมะลิเป็นประธานกล่าวเปิด ณ ศาลาประชารัฐ หมู่ที่ 6 (บ้านสายดงยาง) ตำบลทับคล้อ อำำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

โครงการเลี้ยงกบ หมู่ที่ 6 5 สิงหะาคม 2565 1 โครงการเลี้ยงกบ หมู่ที่ 6 5 สิงหะาคม 2565 2 โครงการเลี้ยงกบ หมู่ที่ 6 5 สิงหะาคม 2565 3

โครงการเลี้ยงกบ หมู่ที่ 6 5 สิงหะาคม 2565 4 โครงการเลี้ยงกบ หมู่ที่ 6 5 สิงหะาคม 2565 5 โครงการเลี้ยงกบ หมู่ที่ 6 5 สิงหะาคม 2565 6

 

           วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม โดยนางวรรณี โตวรกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางสาวทาริตา แตงเส็ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ให้เดินทางไปรับมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร

 มอบป้ายอัยการจังหวัดพิจิตร 1 มอบป้ายอัยการจังหวัดพิจิตร 2

มอบป้ายอัยการจังหวัดพิจิตร 3 มอบป้ายอัยการจังหวัดพิจิตร 4

 

 

         25 ก.ค.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วย นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น "กิจกรรมเรียนรู้สมุนไพรรักษาโรค การำสมุนไพรรักษาไข้หวัดและกล้ามเนื้ออักเสบ" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่มที่ 3 บ้านสวนพริก ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ab20ab22

ab21ab23

a24ab22

 

วันที่ 18 กรกฎาคม  2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มาให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกในโครงการ "โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก" ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจในเขตตำบลทับคล้อ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

                      ตรวจต้อกระจก 18 กรกฎาคม 2565 1jpg ตรวจต้อกระจก 18 กรกฎาคม 2565 2jpg

                      ตรวจต้อกระจก 18 กรกฎาคม 2565 3 ตรวจต้อกระจก 18 กรกฎาคม 2565 4

 

               ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองต้อกระจกฯ

              ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองต้อกระพจก  "โครงการ"โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก" โดยทางโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบทลับคล้อ ตำบลทับคล้อ จังหวัดพพิจิตร เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ตรวจต้อกระจก วันที่ 18 กนกฎาคม 2565 1 ตรวจต้อกระจก วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

 

 

              18 กรกฎาคม 2565 กงอสวัสดิการสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทับคล้อได้ดำเนินการลงพื้นที่ประสบปัญหาทางสังคม พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านวัดป่าเรไร ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

รายงานผลการช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ปีงบ 2565 page 0001 รายงานผลการช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ปีงบ 2565 page 0002

 

รายงานผลการช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ปีงบ 2565 page 0003 รายงานผลการช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ปีงบ 2565 page 0004

 

 

 

              28 - 30 มิถุนายน 2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม "กิจกรรม การถักเปล" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพจิตร

eee90eee91

eee92eee93

eee94eee95

 

                23 - 25 มิถุนายน 2565กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมด้วยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อพร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ได้จัดทำโครงการอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 3/2565 หลักสูตรการทำขนมไทย 18 ชั่วโมง ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 11 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ee40ee41

ee42ee43

 

            27 มิถุนายน 2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทับคล้อ ดำเนินการลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าเรไร ตรวจสอบผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีความพิการ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเบื้องต้น

             ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนพิการและด้อยโอกาส 1 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนพิการและด้อยโอกาส 2

             ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนพิการและด้อยโอกาส 3 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนพิการและด้อยโอกาส 4

            24 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ร่วมกันลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีแย่งกันอุปการะบุตรระหว่างบิดาและมารดา หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

             พ่อแแย่งเลี้ยงดูลูก 1พ่อแแย่งเลี้ยงดูลูก 2

             พ่อแแย่งเลี้ยงดูลูก 3 พ่อแแย่งเลี้ยงดูลูก 4

 

 

      17 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ พร้อมกับคนพิการ ที่จะรับถุงยังชีพฯ จำนวน 5 ราย จากนายไพบูรณ์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดหนองจอก ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รับถุงยังชีพ โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ 1 รับถุงยังชีพ โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ 1 2

 รับถุงยังชีพ โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ 1 3 

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบริการสาธารณะสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาค

 

      2 มิถุนายน 2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการผลิตของใช้ในครัวเรือน กิจกรรม "การทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่เหลวล้างมือและครีมอาบน้ำสมุนไพร และการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มสนุนไพร จากน้ำมะกรูดหมักและน้ำยาล้างห้องน้ำ-ดับกลิ่น " ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาการเปรียญ วัดศรีรัตนวราราม (วัดสายคลองแห้ง) หมู่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

rr19

                          rr17rr15 

                          rr16rr18

               28 พ.ค.2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่เด็กและเยาวชน "การทำสายแมส และทำแซนวิชโบราณ เพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมที่สามารถเพิ่มพูนรายได้ให้กับ ครอบครัว และ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัว ณ อาคารเอนกประสงค์ หมูที่ 6 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

                                   bb11

 

                            bb12bb13

                            bb14bb16

 

           12 พ.ค. 2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  พร้อม นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ร่วมเปิดโครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร กิจกรรม "การทำขนมเค้กจากมะม่วง ฟักทอง เผือกและกล้วยน้ำว้า และการทับทิมกรอบจากเผือก มันและฟักทอง" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทับคล้อร่วมใจ

 

                             v31v32

                             v33v34   

                             v35v36

 

            นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  พร้อม นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบทบทสตรี "กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม" ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดชัยศรี (วัดหนองอ้ายตู้) หมู่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้ จังหวัดพิจิตร

LINE ALBUM โครงการการทำผ้ามัดย้อม วันที่ 1 3052565 ๒๒๐๕ 63 LINE ALBUM โครงการการทำผ้ามัดย้อม วันที่ 1 3052565 ๒๒๐๕ 158LINE ALBUM โครงการการทำผ้ามัดย้อม วันที่ 1 3052565 ๒๒๐๕ 79

LINE ALBUM โครงการการทำผ้ามัดย้อม วันที่ 1 3052565 ๒๒๐๕ 110 LINE ALBUM โครงการการทำผ้ามัดย้อม วันที่ 3 4 พ.ค.65 ๒๒๐๕๐๕ 6 LINE ALBUM โครงการการทำผ้ามัดย้อม วันที่ 3 4 พ.ค.65 ๒๒๐๕๐๕ 13

 

             7 เม.ย.2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อพร้อม นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เปิดกล่าวอบรมโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สินค้า OTOP ตำบลทับคล้อ กิจกรรม"ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการขายสู่ตลาด ออนไลน์ (Online)

                             b11b12 

                             b13b14

b15b16

 

      กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

                                       กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

2 มิถุนายน 2565 นายเสถถียร  เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชชนหมู่ที่ 8 และกองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ ได้มอบป้ายเลขที่บ้านกับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

พิธีมอบบ้านนายบุญเกิด ปุ่ยแดง หมู่ 8 1 พิธีมอบบ้านนายบุญเกิด ปุ่ยแดง หมู่ 8 2 พิธีมอบบ้านนายบุญเกิด ปุ่ยแดง หมู่ 8 3

 

 

 

19 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564 

ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อคนพิการต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อคนพิการต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อคนพิการต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 3

 

ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อคนพิการต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 4 ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อคนพิการต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 5 ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อคนพิการต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 6 1

ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อคนพิการต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 7

 

              9 มิถุนายน 2564 กองสวัสดิการสังคม และบ้านพักเด็กครอบครัวจังหวัดพิจิคร ได้ส่งตัวเยาวชนเข้ารับอุปการะ  รายเด็กชายภานุวัฒน์  บุตรเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 563/3 หมู่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ณ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 

S 36601867 S 36601864 S 36601871 S 36601866

 

            17 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ผู้อยู่ในสภาวะยากละบากเพื่อเช้่ารับถรางว 1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ผู้อยู่ในสภาวะยากละบากเพื่อเช้่ารับถรางว 2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ผู้อยู่ในสภาวะยากละบากเพื่อเช้่ารับถรางว 3

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ผู้อยู่ในสภาวะยากละบากเพื่อเช้่ารับถรางว 4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ผู้อยู่ในสภาวะยากละบากเพื่อเช้่ารับถรางว 5

 

               21 เมษายน 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรม "การทำเทียนเจล และเครปเย็น"  ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

  ทำเทียนเจล1 ทำเทียนเจล2 ทำเทียนเจล4

 ทำเทียนเจลทำเทียนเจล5 ทำเทียนเจล6

  วันที่  5 เมษายน 2565 โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มาให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกในโครงการ "โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก" ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจในเขตตำบลทับคล้อ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 รายงานผลต้อกระจก 1.2 compressed page 0001

 

รายงานผลต้อกระจก 1.3 compressed page 0001

 

 

 

ประชาสัมพันธ์กองสวัสวัสดิการสังคม 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสินค้าO TOP ตำบลทับคล้อ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสินค้าO TOP ตำบลทับคล้อ 2

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสินค้าO TOP ตำบลทับคล้อ 3 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสินค้าO TOP ตำบลทับคล้อ 4

 

 

 

             29 มีนาคม - 5 เมษายน 2564 กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ให้ความรู้โครงการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

                                               สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ1 สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ2 

                                               สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ3 สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ4

 

       29 มีนาคม - 7 เมษายน 2564 กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ให้ความรู้โครงการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ  ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

                                              สิทธิประโยชน์ผู้พิการ1 สิทธิประโยชน์ผู้พิการ2

                                             สิทธิประโยชน์ผู้พิการ3 สิทธิประโยชน์ผู้พิการ4

 

29 มีนาคม - 7 เมษายน 2564 กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของสตรีและการสร้างอาชีพสำหรับกุล่มสตรีตำบลทับคล้อ "กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบทาทสตรีตำบลทับคล้อ" ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

                                             พัฒานาบทบาทสตรี1 พัฒนาบทบาทสตรี 2

                                            พัฒนาบทบาทสตรี 3 พัฒนาบทบาทสตรี 4

 

9 มี.ค. 2564  กองสวัสดิการสังคม  ร่วมงาน การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 

zzz6zzz7zzz8zzz9

 

23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้า ณ ศาลาการเปรียญวัดชันศรี (หนองอ้ายตู้)  หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

โครงการทำพรมเช็ดเท้า 23 24 ก.พ.64 ๒๑๐๒๒๔ 41 โครงการทำพรมเช็ดเท้า 23 24 ก.พ.64 ๒๑๐๒๒๔ 89โครงการทำพรมเช็ดเท้า 23 24 ก.พ.64 ๒๑๐๒๒๔ 94โครงการทำพรมเช็ดเท้า 23 24 ก.พ.64 ๒๑๐๒๒๔ 94โครงการพรมเข็ดเท้า 24022564 ๒๑๐๓๐๑ 18

 

4 - 6 กุมภาพันธ์ 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ได้จัดทำโครงการอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย กิจกรรม "การทำขนมทองเอก ขนมเสน่ห์จันทร์และขนมทองมุกดา"

ทำขนมงวันที่114022564 ๒๑๐๒๐๘ 63ทำขนมวันที่1 24022564 ๒๑๐๒๐๘ 94 ทำขนมวันที่14022564 ๒๑๐๒๐๘ 39  ทำขนมวันที่14022564 ๒๑๐๒๐๘ 103 ทำขนมวันที่2.1 ทำขนมวันที่2.2 ทำขนมวันที่ 2 ทำขนมวันที่3jpg 

ทำขมวันที่3.1ทำขนมวันที่ 3 

 

28 - 30 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการถักเปร ณ อาคาอเนกประสงค์หมู่บ้าน (บ้านสวนโพธิ์) หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

โครงการถักเปล 1 1 โครงการถักเปล 2 โครงการถักเปล 3 โครงการถักเปล 4

 

22 - 23 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดทำไม้กวาด ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน (บ่อทรายพัฒนา) หมู่ที่ 11 ตำบลทับคล้อ อำเภอท้ับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ทำไม้กวาด1  ทำไม้กวาด2  ทำไม้กวาด3 ทำไม้กวาด4 ทำไม้กวาด5 ทำไม้กวาด6

 

 

2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวพิชญ์สินี คานทองดี วิทยากร โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพฯ ได้ขอยืมอุปกรร์เครื่องชั่งน้ำหนักดังกล่าว มาทำโครงการฯ ในวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ยืมกายอุปกรรน์โครงการฝึกอบรมแรงงาน หมู่ 11 4.6 ก.พ. 2564

 

 

      วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ด้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขงมนุษย์จังหวัดพิจิตรว่าได้จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์ปะชุมและแสดงสินค้าตังวัดพิจิตร (CK Hall) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

รายงานผลการประชุมขอส่งแบบตอบรับประชุมโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลกาดำเนินงานตามแ

 

 รูปลงเว็บไซต์ 1 page 0001 รูปลงเว็บไวต์ 1.1 page 0001

 

30 กรกฏาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริการส่วนตำบลทับคล้อ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านการผลิตของใช้ในครัวเรือน "กิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอร์และสบู่ล้างมือฆ่าเชื้อ สูตรป้องกัน (Covid-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

zzz1zzz2zzz3zzz5

  20 สิงหาคม 2564 นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ ผู้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้กับคนพิการทางการมองเห็นราย นางสังวาลย์ จินศรี โดยโครงการดังกล่าวเป็นของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย 

มอบถุงยังชีพคนพิการทางการมองเห็น1 มอบถุงยังชีพคนพิการทางการมองเห็น2 มอบถุงยังชีพคนพิการทางการมองเห็น3

 

8 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่เด็กและเยาวชน"ทำกิจกรรมการทำเต้าฮวยนมสด และการทำพุดดิ้งโกโก้ ณ อาคารอเนกประสงค์ SML หมูที่ 6(บ้านสายดงยาง)ประจำปีงบประมาณ 2563

rrr3rrr4rrr5rrr6

 

กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

           rrr1

 

กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

rrr2

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่เด็กและเยาวชน "กิจกรรมการทำเทียนเจลและเครปเย็น" ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

zzz1zzz2zzzz4zzz3

 

 

23เม.ย 64 ส่งมอบรถเข็นสำหรับนั่งถ่ายสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง #ขอขอบคุณนายวิชัย คนไหว รองนายกอบต.ทับคล้อ นายวิมล คำแก้ว ปลัดอบต.ทับคล้อ นางวรรณี โตวรกุล ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางสิรินาถ ศีติสาร หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน 1 ร่วมมอบอุปกรณ์ถึงบ้าน

hh44hh55

 

วันที่22เม.ย.64นายเสถียร เบ้าคำ นายก อบต.ทัคล้อ พร้อมด้วย นายนพรัตน์ ตันหยงทอง รองปลัด ประธานสภาฯ และจนท.กองสวัสดิการสังคม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ม.6 ต.ทับคล้อ

hh11hh22

 

กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปีื 2564

 

ss22

ss11

 

กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดทำไม้กวาด ณ กลุ่มอาชีพ ถักไม้กวาด (บ้านหนองอ้ายตู้ )หมู่8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

สส1สส2สส3

 

กองสวัสดิการและสังคมออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี2564ในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ฟฟ111ฟฟ888ฟฟ777ฟฟ666ฟฟ333ฟฟ221ฟฟ111

 

กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ แจ้งลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพ ปี 2565 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2564

S 1941551

 

 

รถพยาบาลฉุกเฉินอำนวยความสะดวก เตรียมความพร้อม รับ - ส่ง สำหรับคนพิการ 

พาหนะรับส่งคนพิการ 1 พาหนะรับส่งคนพิการ 2 พาหนะรับส่งคนพิการ 3

 

กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลทับคล้อ

อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร

รายชื่อกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น 1

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจตร

1. นางรัตนา  บุญอาจ  

ผลิตภัณฑ์ สารไล่แมล,ฮอร์โมนน้ำ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางรัตนา บุญอาจุ 1  ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางรัตนา บุญอาจุ 2

 

2.นางสาววรรณา  สิทธิ 

ผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาดินญี่ปุ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นน่างสาววรรณา สิทธิ 1  ภูมิปัญญาท้องถิ่นน่างสาววรรณา สิทธิ 2

3.นางมาลัย  อินทนิล

ผลิตภัณฑ์  ชุดตุ๊กตาสวยงาม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นนางมาลัย อินทนิล 1  ภูมิปัญญาท้องถิ่นนางมาลัย อินทนิล 2

4. นายพิเชษฐ  พรมเพ็ง

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์จากเส้นลวด

7 ศิลปะจากเส้นลวด 1

 7 ศิลปะจากเส้นลวด 2 7 ศิลปะจากเส้นลวด 3 7 ศิลปะจากเส้นลวด 4

 

 5. กลุ่มดอกไม้จันทน์

ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้จันทน์

กลุ่มดอกไม้จันทน์ 1 กลุ่มดอกไม้จันทน์ 2 กลุ่มดอกไม้จันทน์ 4

 

6. สมุนไพร

ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย

สมุนไพรเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย 1 สมุนไพรเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย 2

สมุนไพรเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย 3 สมุนไพรเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย 4

 

7. พริกแกงพันปี

ผลิตภัณฑ์ พริกแกง

กลุ่มพริกแกงพันปี หมู่ 6 1

 กลุ่มพริกแกงพันปี หมู่ 6 2 กลุ่มพริกแกงพันปี หมู่ 6 3 กลุ่มพริกแกงพันปี หมู่ 6 4

 

การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564 1 ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ 2

 

 

การทำบัตรประจำตัวคนพิการ  ประจำปีงบประมาณ 2564 

ทำบัตรคนพิการ 1 ทำบัตรคนพิการ 2

 

งาน O-TOP ภาคเหนือตอนล่าง

ณ เซ็นทรัลระยอง

งานO TOP เซ็นทรัลระยอง 2        งานO TOP เซ็นทรัลระยอง 2 

 

 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำบลทับคล้อ ปี 2564

รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปี 2564

 

 

รายชื่อกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ปี 2564

 รายชื่อกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ปี 2564

 

กลุ่มอาชีพ O-TOP ตำบลทับคล้อ

กลุ่มรายชื่อ O TOP ปี 2564

 

 

1 กันยายน 2563  นายวิชัย  คนไหว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และนางสาวทาริตา  แตงเส็ง นักพัฒนาชุมชน อบต.ทับคล้อ ได้เข้าร่วมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียว(ยักษ์)บานที่บ้านเขาโล้น  ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ทีกิจกรรมหลายอย่าง ทั้งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของผู้ประกอบการในอำเภอทับคล้อ ในส่วนของตำบลทับคล้อมีผลิดภัณฑ์ OTOP ที่เข้าไปจำหน่ายในงานฯ อาทิ กลุ่มตุ๊กตาสวย หมู่ที่ 5 บ้านสายคลองแห้ง และกลุ่มพัฒนาอาชีพถักไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

 งานวันดอกกระเจียวบาน 1  งานวันดอกกระเจียวบาน 3 งานวันดอกกระเจียวบาน 4 งานวันดอกกระเจียวบาน 5 งานวันดอกกระเจียวบาน 6 งานวันดอกกระเจียวบาน 2

 

9 มิถุนายน 2564 กองสวัสดิการสังคม ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิตร  เรื่องการเลี้ยงดูแลบุตร รายนางสาวอัมภิรา วงษ์มาก  แม่เด็กไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้จึงจำเป็นต้องนำเด็กดังกล่าวส่งตัวไปที่สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดเชียงใหม่

ปัญหาทางสังคม 1 1 ปัญหาทางสังคม 2 ปัฐหาทางสังคม 3

 

9 กรกฎาคม 2564 องค์ารบริหารส่วนตำบลทับคล้อและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีฐานะยากจนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาในสถานการณ์โควิด - 19 ราย นางบุญสิน  อ่อนอุบล อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

                                                                              ฐานะยากจนนางบุญสิน อ่อนอุบล1

                     ฐานะยากจนนางบุญสิน อ่อนอุบล2              ฐานะยากจนนางบุญสิน อ่อนอุบล3

 

 

 

 5 มกราคม 2565 นางวรรณี  โตวรกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและนางสาวทาริตา  แตงเส็ง นักพัฒนาชุมชน อบต.ทับคล้อ ได้้เข้าร่วมประกวดศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านขยายศูนย์ชัยพัฒนา สิรินธร บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

 เข้าร่วมงานประกวดศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านขยายศูนย์ชัยพัฒนาฯ บ้านหนองน้ำเต้า 1 เข้าร่วมงานประกวดศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านขยายศูนย์ชัยพัฒนาฯ บ้านหนองน้ำเต้า 2

 

 

 

4 มิถุนายน 2563 นายเสถียร  เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบนมผงสำหรับเด็กอายุ 0 - 3 ปี ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดสรรมามอบให้กับเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมจากสถานการณ์ โควิด - 19 เป็นจำนวน 3 ราย 

นมผงเด็ก 1 นมผงเด็ก 2

 

5 มีนาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ ได้ดำเนินการออกสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลทับคล้อ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 เกี่ยวกับงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย

1. นายสงัด  ควรสมบัติ บ้านเลขที่ 50 หมู่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหว้ดพิจิตร

  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม1   ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม2                                                

2. นายสำราญ  เพ็ชรโพธิ์ บ้านเลขที่ 563/3 หมู่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหว้ดพิจิตร

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม3 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม4

 

27 ก.พ.63 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน กินกรรมการทำสับปะรดกวน ไวน์สับปะรด ฝรั่งแช่บ๊วย และ มะม่วงแช่บ๊วย

q1q2q3q5

q6q7

 

                                                                                กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลทับคล้อ

1. นางสาวรัตนา  บุญอาจ  ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา สารไล่แมลง,ฮอร์โมนน้ำ

ที่อยู่ 316 หมู่ 1 ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

 สารไล่แมลงป้าน้อย2 1 สารไล่แมลงป้าน้อย2 2

2. นางสาววรรณา  สิทธิ ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา ตุ๊กตาดินญี่ปุ่น 

ที่อยู่ 572 หมู่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อจังหวัพพิจิตร

ตุ๊กตาดินญึ่ปุ่น 1 ตุ๊กตาดินญี่ปุ่น2

3. กลุ่มจักสานผักตบชวา ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา

ที่อยู่ 55 หมู่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาป้าบัว1 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาป้าบัว 2

4. นางมาลัย  อินทนิล ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา 

ที่อยู่ 28 หมู่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

เสื้อผ้าตุ๊กตา 1 เสื้อผ้าตุ๊กตา 2

5. นายหวั่น  เชื้อกล้า ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ที่อยู่ 405 หมู่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

สมุนไพรลุงหวัน 1 สุมนไพรลุงหวัน 2

 

6 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้ลงพื้นที่ สำรวจช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ในกาขอรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าพาหะนะ) เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ราย 

                                                                                 ผู้ป่วยผู้ยากไร้ 1

                             ผู้ป่วยผู้ยากไร้ 2                 ผู้ป่วยผู้ยากไร้3

 

21 พฤษภาคม 2564 นายสุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและส.อบต.หมู่ 8 และกองสวัสดิการสังคม ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งและประสบปัญหาทางสังคม ที่ยากจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน จำนวน 2 ราย 

แจกข้าวสารอาหารแห้ง1  แจกข้าวสารอาหารแห้ง2

 

19-20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กองสวัสดิการและสังคม จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรค "การใช้สมุนไพรรักษาโรคเหน็บชา โรคความดันโลหิต โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และการทำลูกประคบสมุนไพร ประจำปี งบประมาณ 2562 ณ อาคาร SML หมูที่ 10 ต.ทับคล้อ อ.ทับครล้อ จ.พิจิตร

o5o6o7o8

 

26 - 28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กองสวัสดิการและสังคม จัดโครงการกลุ่มพริกแกงพันปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ SML หมูที่ 6 (บ้านสายดงยาง) ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

o25o26o27o28

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กองสวัสดิการและสังคมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะการมีชีวิต (ตัวตน)และยืนยันบัญชีรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2563

o21

o22

o23

o24

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ในกิจกรรม "การทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร และยาดมสมุนไพร" ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ 

IMG 3772IMG 3776IMG 3876IMG 3908

 

22-23 พฤษภาคม 2562 งานสวัสดิการและสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมจับจีบผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ ณ ศาลาการเปรียญวัดชัยศรี ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

z10z11z12z13

 

14 มี.ค.62 นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคลัอ ประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นการทำพานบายศรีและงานใบตอง ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

f14f15f16

 

25-26 ธันวาคม 2561 งานสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ ได้จัดโครงการอบรมด้านการผลิตของใช้ในครัวเรือน ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ที่ 3

(บ้านสวนพริก)

s56s57

 

งานกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพทำเหรียญโปรยทาน

ppp1ppp2PPP3

 

งานกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและรูปแบบผลิตภัณฑ์ทำดอกไม้จันทร์

fff1fff2