22 | 01 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

กองสวสด

 

    คู่มือสำหรับประชาชน กองสวัสดิการสังคม

             1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

             2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

              3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

                                         คลิ๊กที่นี่

กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดทำไม้กวาด ณ กลุ่มอาชีพ ถักไม้กวาด (บ้านหนองอ้ายตู้ )หมู่8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

สส1สส2สส3

 

กองสวัสดิการและสังคมออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี2564ในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ฟฟ111ฟฟ888ฟฟ777ฟฟ666ฟฟ333ฟฟ221ฟฟ111

 

กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ แจ้งลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพ ปี 2565 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2564

S 1941551

27 ก.พ.63 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน กินกรรมการทำสับปะรดกวน ไวน์สับปะรด ฝรั่งแช่บ๊วย และ มะม่วงแช่บ๊วย

q1

q2q3

 

q5q6q7

 

19-20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กองสวัสดิการและสังคม จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรค "การใช้สมุนไพรรักษาโรคเหน็บชา โรคความดันโลหิต โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และการทำลูกประคบสมุนไพร ประจำปี งบประมาณ 2562 ณ อาคาร SML หมูที่ 10 ต.ทับคล้อ อ.ทับครล้อ จ.พิจิตร

o5

o6

o7

o8

26-28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กองสวัสดิการและสังคม จัดโครงการกลุ่มพริกแกงพันปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ SML หมูที่ 6 (บ้านสายดงยาง) ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

o25

o26

o27

o28

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กองสวัสดิการและสังคมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะการมีชีวิต (ตัวตน)และยืนยันบัญชีรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2563

o21

o22

o23

o24

22-23 พฤษภาคม 2562 งานสวัสดิการและสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมจับจีบผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ ณ ศาลาการเปรียญวัดชัยศรี ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

z10

z11

z12

z13

14 มี.ค.62 นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคลัอ ประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นการทำพานบายศรีและงานใบตอง ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

f14

f15

 f16

 

 

 

25-26 ธันวาคม 2561 งานสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ ได้จัดโครงการอบรมด้านการผลิตของใช้ในครัวเรือน ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ที่ 3

(บ้านสวนพริก)

s56s57s58

งานกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพทำเหรียญโปรยทาน

 

ppp1

ppp2PPP3

งานกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและรูปแบบผลิตภัณฑ์ทำดอกไม้จันทร์

fff1

 

fff2