22 | 01 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

กองสวสด

 

    คู่มือสำหรับประชาชน กองสวัสดิการสังคม

             1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

             2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

             3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

                                         คลิ๊กที่นี่

 

กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

                                       กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 9 มิถุนายน 2564 กองสวัสดิการสังคม และบ้านพักเด็กครอบครัวจังหวัดพิจิคร ได้ส่งตัวเยาวชนเข้ารับอุปการะ  รายเด็กชายภานุวัฒน์  บุตรเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 563/3 หมู่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ณ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 

S 36601867 S 36601864 S 36601871 S 36601866

 

21 เมษายน 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรม "การทำเทียนเจล และเครปเย็น"  ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ทำเทียนเจล1 ทำเทียนเจล2 ทำเทียนเจล4 ทำเทียนเจล

ทำเทียนเจล5 ทำเทียนเจล6

 

29 มีนาคม - 5 เมษายน 2564 กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ให้ความรู้โครงการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ1 สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ2 สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ3 สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ4

 

29 มีนาคม - 7 เมษายน 2564 กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ให้ความรู้โครงการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ  ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 สิทธิประโยชน์ผู้พิการ1 สิทธิประโยชน์ผู้พิการ2 สิทธิประโยชน์ผู้พิการ3 สิทธิประโยชน์ผู้พิการ4

 

29 มีนาคม - 7 เมษายน 2564 กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของสตรีและการสร้างอาชีพสำหรับกุล่มสตรีตำบลทับคล้อ "กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบทาทสตรีตำบลทับคล้อ" ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

พัฒานาบทบาทสตรี1 พัฒนาบทบาทสตรี 2 พัฒนาบทบาทสตรี 3 พัฒนาบทบาทสตรี 4

 

9 มี.ค. 2564  กองสวัสดิการสังคม  ร่วมงาน การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 

zzz6zzz7zzz8zzz9

 

23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้า ณ ศาลาการเปรียญวัดชันศรี (หนองอ้ายตู้)  หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

โครงการทำพรมเช็ดเท้า 23 24 ก.พ.64 ๒๑๐๒๒๔ 41 โครงการทำพรมเช็ดเท้า 23 24 ก.พ.64 ๒๑๐๒๒๔ 89โครงการทำพรมเช็ดเท้า 23 24 ก.พ.64 ๒๑๐๒๒๔ 94โครงการทำพรมเช็ดเท้า 23 24 ก.พ.64 ๒๑๐๒๒๔ 94โครงการพรมเข็ดเท้า 24022564 ๒๑๐๓๐๑ 18

 

4 - 6 กุมภาพันธ์ 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ได้จัดทำโครงการอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย กิจกรรม "การทำขนมทองเอก ขนมเสน่ห์จันทร์และขนมทองมุกดา"

ทำขนมงวันที่114022564 ๒๑๐๒๐๘ 63ทำขนมวันที่1 24022564 ๒๑๐๒๐๘ 94 ทำขนมวันที่14022564 ๒๑๐๒๐๘ 39  ทำขนมวันที่14022564 ๒๑๐๒๐๘ 103 ทำขนมวันที่2.1 ทำขนมวันที่2.2 ทำขนมวันที่ 2 ทำขนมวันที่3jpg 

ทำขมวันที่3.1ทำขนมวันที่ 3 

 

28 - 30 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการถักเปร ณ อาคาอเนกประสงค์หมู่บ้าน (บ้านสวนโพธิ์) หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

โครงการถักเปล 1 1 โครงการถักเปล 2 โครงการถักเปล 3 โครงการถักเปล 4

 

22 - 23 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดทำไม้กวาด ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน (บ่อทรายพัฒนา) หมู่ที่ 11 ตำบลทับคล้อ อำเภอท้ับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ทำไม้กวาด1  ทำไม้กวาด2  ทำไม้กวาด3 ทำไม้กวาด4 ทำไม้กวาด5 ทำไม้กวาด6

 

30 กรกฏาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริการส่วนตำบลทับคล้อ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านการผลิตของใช้ในครัวเรือน "กิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอร์และสบู่ล้างมือฆ่าเชื้อ สูตรป้องกัน (Covid-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

zzz1zzz2zzz3zzz5

 

8 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่เด็กและเยาวชน"ทำกิจกรรมการทำเต้าฮวยนมสด และการทำพุดดิ้งโกโก้ ณ อาคารอเนกประสงค์ SML หมูที่ 6(บ้านสายดงยาง)ประจำปีงบประมาณ 2563

rrr3rrr4rrr5rrr6

 

กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

rrr1

 

กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

rrr2

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่เด็กและเยาวชน "กิจกรรมการทำเทียนเจลและเครปเย็น" ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

zzz1zzz2zzzz4zzz3

 

 

23เม.ย64 ส่งมอบรถเข็นสำหรับนั่งถ่ายสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง #ขอขอบคุณนายวิชัย คนไหว รองนายกอบต.ทับคล้อ นายวิมล คำแก้ว ปลัดอบต.ทับคล้อ นางวรรณี โตวรกุล ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางสิรินาถ ศีติสาร หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน 1 ร่วมมอบอุปกรณ์ถึงบ้าน

hh44hh55

 

วันที่22เม.ย.64นายเสถียร เบ้าคำ นายก อบต.ทัคล้อ พร้อมด้วย นายนพรัตน์ ตันหยงทอง รองปลัด ประธานสภาฯ และจนท.กองสวัสดิการสังคม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ม.6 ต.ทับคล้อ

hh11hh22

 

กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปีื 2564

 

ss22

ss11

 

กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดทำไม้กวาด ณ กลุ่มอาชีพ ถักไม้กวาด (บ้านหนองอ้ายตู้ )หมู่8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

สส1สส2สส3

 

กองสวัสดิการและสังคมออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี2564ในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ฟฟ111ฟฟ888ฟฟ777ฟฟ666ฟฟ333ฟฟ221ฟฟ111

 

กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ แจ้งลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพ ปี 2565 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2564

S 1941551

 

1 กันยายน 2563  นายวิชัย  คนไหว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และนางสาวทาริตา  แตงเส็ง นักพัฒนาชุมชน อบต.ทับคล้อ ได้เข้าร่วมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียว(ยักษ์)บานที่บ้านเขาโล้น  ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ทีกิจกรรมหลายอย่าง ทั้งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของผู้ประกอบการในอำเภอทับคล้อ ในส่วนของตำบลทับคล้อมีผลิดภัณฑ์ OTOP ที่เข้าไปจำหน่ายในงานฯ อาทิ กลุ่มตุ๊กตาสวย หมู่ที่ 5 บ้านสายคลองแห้ง และกลุ่มพัฒนาอาชีพถักไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

 งานวันดอกกระเจียวบาน 1  งานวันดอกกระเจียวบาน 3 งานวันดอกกระเจียวบาน 4 งานวันดอกกระเจียวบาน 5 งานวันดอกกระเจียวบาน 6 งานวันดอกกระเจียวบาน 2

 

9 มิถุนายน 2564 กองสวัสดิการสังคม ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิตร  เรื่องการเลี้ยงดูแลบุตร รายนางสาวอัมภิรา วงษ์มาก  แม่เด็กไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้จึงจำเป็นต้องนำเด็กดังกล่าวส่งตัวไปที่สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดเชียงใหม่

ปัญหาทางสังคม 1 1 ปัญหาทางสังคม 2 ปัฐหาทางสังคม 3

 

9 กรกฎาคม 2564 องค์ารบริหารส่วนตำบลทับคล้อและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีฐานะยากจนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาในสถานการณ์โควิด - 19 ราย นางบุญสิน  อ่อนอุบล อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

                                                                              ฐานะยากจนนางบุญสิน อ่อนอุบล1

                     ฐานะยากจนนางบุญสิน อ่อนอุบล2              ฐานะยากจนนางบุญสิน อ่อนอุบล3

 

 4 มิถุนายน 2563 นายเสถียร  เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบนมผงสำหรับเด็กอายุ 0 - 3 ปี ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดสรรมามอบให้กับเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมจากสถานการณ์ โควิด - 19 เป็นจำนวน 3 ราย 

นมผงเด็ก 1 นมผงเด็ก 2

 

5 มีนาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ ได้ดำเนินการออกสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลทับคล้อ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 เกี่ยวกับงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย

1. นายสงัด  ควรสมบัติ บ้านเลขที่ 50 หมู่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหว้ดพิจิตร

  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม1   ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม2                                                

2. นายสำราญ  เพ็ชรโพธิ์ บ้านเลขที่ 563/3 หมู่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหว้ดพิจิตร

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม3 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม4

 

27 ก.พ.63 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน กินกรรมการทำสับปะรดกวน ไวน์สับปะรด ฝรั่งแช่บ๊วย และ มะม่วงแช่บ๊วย

q1q2q3q5

q6q7

 

                                                                                กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลทับคล้อ

1. นางสาวรัตนา  บุญอาจ  ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา สารไล่แมลง,ฮอร์โมนน้ำ

ที่อยู่ 316 หมู่ 1 ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

 สารไล่แมลงป้าน้อย2 1 สารไล่แมลงป้าน้อย2 2

2. นางสาววรรณา  สิทธิ ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา ตุ๊กตาดินญี่ปุ่น 

ที่อยู่ 572 หมู่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อจังหวัพพิจิตร

ตุ๊กตาดินญึ่ปุ่น 1 ตุ๊กตาดินญี่ปุ่น2

3. กลุ่มจักสานผักตบชวา ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา

ที่อยู่ 55 หมู่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาป้าบัว1 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาป้าบัว 2

4. นางมาลัย  อินทนิล ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา 

ที่อยู่ 28 หมู่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

เสื้อผ้าตุ๊กตา 1 เสื้อผ้าตุ๊กตา 2

5. นายหวั่น  เชื้อกล้า ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ที่อยู่ 405 หมู่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

สมุนไพรลุงหวัน 1 สุมนไพรลุงหวัน 2

 

6 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้ลงพื้นที่ สำรวจช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ในกาขอรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าพาหะนะ) เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ราย 

                                                                                 ผู้ป่วยผู้ยากไร้ 1

                             ผู้ป่วยผู้ยากไร้ 2                 ผู้ป่วยผู้ยากไร้3

 

21 พฤษภาคม 2564 นายสุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและส.อบต.หมู่ 8 และกองสวัสดิการสังคม ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งและประสบปัญหาทางสังคม ที่ยากจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน จำนวน 2 ราย 

แจกข้าวสารอาหารแห้ง1  แจกข้าวสารอาหารแห้ง2

 

19-20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กองสวัสดิการและสังคม จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรค "การใช้สมุนไพรรักษาโรคเหน็บชา โรคความดันโลหิต โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และการทำลูกประคบสมุนไพร ประจำปี งบประมาณ 2562 ณ อาคาร SML หมูที่ 10 ต.ทับคล้อ อ.ทับครล้อ จ.พิจิตร

o5o6o7o8

 

26 - 28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กองสวัสดิการและสังคม จัดโครงการกลุ่มพริกแกงพันปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ SML หมูที่ 6 (บ้านสายดงยาง) ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

o25o26o27o28

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กองสวัสดิการและสังคมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะการมีชีวิต (ตัวตน)และยืนยันบัญชีรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2563

o21

o22

o23

o24

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ในกิจกรรม "การทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร และยาดมสมุนไพร" ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ 

IMG 3772IMG 3776IMG 3876IMG 3908

 

22-23 พฤษภาคม 2562 งานสวัสดิการและสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมจับจีบผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ ณ ศาลาการเปรียญวัดชัยศรี ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

z10z11z12z13

 

14 มี.ค.62 นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคลัอ ประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นการทำพานบายศรีและงานใบตอง ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

f14f15f16

 

25-26 ธันวาคม 2561 งานสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ ได้จัดโครงการอบรมด้านการผลิตของใช้ในครัวเรือน ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ที่ 3

(บ้านสวนพริก)

s56s57

 

งานกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพทำเหรียญโปรยทาน

ppp1ppp2PPP3

 

งานกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและรูปแบบผลิตภัณฑ์ทำดอกไม้จันทร์

fff1fff2