23 | 09 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

 

 

ปายกอง

 

27 ก.ค.2564 นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ และข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ร่มรื่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 เนื่องในโอกาสในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 69 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2564

nnn1

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อได้ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดศรีรัตนวราราม ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบทำเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น

 

eeee1111eeee12

eeee13eeee14

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ มีส่วนร่วมลงนามปฏิญาณตน งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลค์ได้ที่ www.stopdrink.com น๊ะค๊ะ

 

ddd222

30 สิงหาคม 2562 กองการศึกษาและวัฒนธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวในพื้นที่ตำบลทับคล้อประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 

 o29

o30

o31

o32

11 สิงหาคม 2562 ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ให้เด็ก ได้เรียนรู้ การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ บิดา มารดา ให้สนิทสนมรู้จักกันมากขึ้นให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกได้แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง จะได้นำความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติ ในการสร้างอาชีพได้ในอนาคต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

w11

w12

w13

w14

w15

 

13 มิถุนายน 2562 นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อพร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2562

f1

f2

f3

 

11 ก.พ.62 โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกสถานศึกษาภายในจังหวัดพิจิตร จุดแรก ณ วัดศรีศรัทธาราม อ.สามง่าม จังหวัดพิจิตร

f11

f12

 

 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ต้านยาเสพติด"สายดงยางคัพ ครั้งที่ 4"ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

o11

 o13

o14

12 มกราคม 2562 องค์การบริหารตำบลทับคล้อ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

a51a52a53a54a56

 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดขบวนแห่บัวพุทธบูชางานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๒

s55s51s53

 

 

 

 

 

 

 

12 สิงหาคม 2561 นายเสถียร เบ้าคำ นายก อบต.ทับคล้และพนักข้าราชการร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา ณ วัดมงคลทับคล้ออารามหลวง

BBB1

BBB3

26 กรกฎาคม 2561 นายเสถียร เบ้าคำ นายก อบต.ทับคล้อพร้อมศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อและพนักข้าราชการร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561

AAA1

aaaa2

 

 

 26 กรกฏาคม 2561 นายเสถียร  เบ้าเค้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมสมาชิก อบต.ทับคล้อและพนักงานข้าราชการร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 

 

yyy1

yyy2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๑

 ZZZ1ZZZ2

ปายเดก

 

 

สารประชาสัมพันธ์ 1

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) 
 
asian
 
    คำขวัญ
             "One Vision, One Identity, One Community"   
               (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)
   
    สัญลักษณ์อาเซียน
   
 
   
 
ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้”
 
หมายถึง
 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกัน
 
 เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 
โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
   
 
                                                                                       สีน้ำเงิน     หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
 
                                                                                       สีแดง        หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
 
                                                                                       สีขาว        หมายถึง ความบริสุทธิ์
 
                                                                             สีเหลือง     หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
             
    สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
             สำนักเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยู่ที่ กรุงจากาตาร์
             
    เลขาธิการ
             นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเชียนชาวเวียดนาม (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ.2556)
             
    ปฏิญญากรุงเทพ
             8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
             
    กฎบัตรอาเซียน
             16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
             
    ประเทศสมาชิก
             อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรก : ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
             
             ปัจจุบันอาเซียน :
             ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่
   
                        1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (Republic of Indonesia)
                        2. ประเทศมาเลเซีย  (Malaysia)
                        3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  (Republic of the Philippines)
                        4. สาธารณรัฐสิงคโปร์  (The Republic of Singapore)
                        5. ราชอาณาจักรไทย  (Kingdom of Thailand)
                        6. บรูไนดารุสซาลาม  (Brunei Darussalam)
                        7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  (The Socialist Republic of Vietnam)
                        8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
                           (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR)
                        9. สหภาพพม่า  (Union of Myanmar)
                       10. ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Kingdom of Cambodia)
                        
             อาเซียน +3 : ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
             
             อาเซียน+6 : ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ +3 และประเทศออสเตรเลีย อินเดีย
                                   และนิวซีแลนด์
   
    กฎบัตรอาเซียน ( ASEAN Charter)
 

         กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญอาเซียนที่จะมีการวางกรอบของกฎหมายและโครงสร้างองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการขับเคลื่อนเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคม อาเซียนภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) 
เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพในกติกา
การทำงานระหว่างกันมากยิ่งขึ้น                                                                                       

                                                                                                          ที่มา: http://www.education.dusit.ac.th/ASIAN/asian.html

 

สารประชาสัมพันธ์ 2

                                                                   ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

                                              วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์)

 

ประวัติความเป็นมา อีเมล
  สวนพระโพธิสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๔ "จากที่ดินท้องนาว่างเปล่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ได้พาญาติโยมปลูกต้นไม้โดยเฉพาะ ต้นโพธิ์ ซึ่ง " ต้นโพธิ์ " เป็นไม้มงคลขึ้นง่ายตามธรรมชาติให้ความร่มเย็น และเป็นต้นไม้ที่ชื่อเดียวกับ ต้นไม้ตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ ดังจะเห็นได้ว่าต้นไม้ทุกต้นในสวนพระโพธิสัตว์ล้วนเกิดจากการปลูกด้วยมือ ทั้งสิ้น จากท้องนากลายเป็นป่าธรรมชาติในปัจจุบัน"

ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าในการที่จะเผยแพร่และสืบสานพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน จากการได้รับการสอนพระกรรมฐานจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ พระครูภาวนาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ จึงได้กราบลากลับภูมิลำเนาเดิมคือ บ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (ปัจจุบันเป็นอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ ในขณะนั้นท่านเจ้าพระคุณ พระราชวิมลเมธี รองเจ้าคณะภาค๔ เจ้าอาวาสวัดมงคลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ท่านได้ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จำพรรษาที่โบสถ์ร้างหลังเก่าภายในวัดมงคลทับคล้อ ช่วงที่หลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ จำพรรษาที่วัดมงคลทับคล้อ ท่านได้ชวนญาติโยมสร้างกุฏิถวายท่านเจ้าพระคุณ พระราชวิมลเมธี และปรารภสร้างอาคารตึกเรียนปริยัติธรรมแล้วได้ทำการดำเนินการสร้างจนสำเร็จ ลุล่วง เรื่องกิจวัตรประจำวันที่ท่านได้ปฏิบัติสม่ำเสมอ ในการอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา คือ การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน จนเป็นที่แพร่หลาย ทำให้สถานที่ในโบสถ์ร้างของวัดมงคลทับคล้อมีพื้นที่ไม่เพียงพอพระ เดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จึงปรารภที่จะขยับขยายหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรม ซึ่งในขณะนั้นกำนันอเนก - คุณน้ำค้าง สามเจริญ ทราบความจึงเกิดความศรัทธาถวายที่ดินจำนวน ๒๕ ไร่ตั้งอยู่ติดกับการประปาสุขาภิบาลทับคล้อซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดมงคลทับคล้อ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดมงคลทับคล้อ และคุณอำนวย - คุณสุรีย์ ศรีเจริญ ก็ได้ร่วมถวายที่ดินบริเวณหลังตลาดทับคล้อเพิ่มเติมอีก เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ขณะที่เจ้าของที่ดินได้กล่าวคำถวายจบ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระมหาโกศล รับถวายที่ดินได้เกิดเหตุการณ์ฟ้าร้องและฟ้าผ่า ๓ ครั้งติดต่อกันและฝนก็ตกลงมาเสมือนหนึ่งฟ้าดินได้ร่วมอนุโมทนา ยังความปิติยินดีต่อผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างยิ่ง เมื่อทำการถมที่ดินปรับบริเวณในเนื้อที่ ๒๕ ไร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล พร้อมด้วยภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมก่อสร้างพระเจดีย์ขึ้นโดยทำเป็นเนินดินตรงกลางตั้งเสาธงมีธงชาติคู่ กับธงธรรมจักรอยู่บนยอดเสาธง ตรงยอดพระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับถวายจาก ม.ร.ว. เขมวรรณ เกษมศรี กำนันอเนก - คุณน้ำค้าง สามเจริญและคุณสุเทพ แหลมทอง ภายในพระเจดีย์ยังได้บรรจุผ้าไตรจีวรที่ท่านเจ้าพระคุณพระราชวิมลเมธีห่มไป บำเพ็ญมหาทาน คือ ถวายพระพุทธมงคล จำนวน ๘๐ องค์ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร และผ้าเช็ดหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูภาวนาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมฯจังหวัดสมุทรสาคร และได้เรียกพระเจดีย์แห่งนี้ว่า พระบรมจักรดุสิตบรมธาตุ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ได้นำญาติสร้างพระรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า พระพุทธโลกนารทมุนี ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหน้าวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ซึ่งบนพระเกศได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากมหาถม ซึ่งนำมาจากมหาเจดีย์วัดราชบูรณะที่ถูกรื้อเพื่อสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า โดยมีคำจารึกของสมเด็จพระราชครูศรีสมโพธิ (ขรัวอีโต้) ว่านำมาจากเจดีย์ในเขตเมืองพม่า จากหลักฐานที่ค้นพบว่าเป็น พระบรมสารีริกธาตุ ที่พระเจ้าอโศกมหาราชบรรจุไว้ และในคำจารึกได้แสดงว่าสมเด็จพระราชครูศรีสมโพธิท่านปราภนาโพธิญาณ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ได้กระทำพิธีเปิดสวนโพธิสัตว์ (ปัจจุบันเป็นวัดทับคล้อ) โดยนิมนต์ท่านเจ้าพระคุณ พระราชวิมลเมธี และได้อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาวรคุณ (หลวงพ่อเกตุมดีฯ) เจ้าอาวาส วัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร ทำพิธีเปิดป้ายน้ำพระทัยพระโพธิสัตว์และป้ายพระนามเจ้าคุณทั้งสิบ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ จากที่ดินท้องนาว่างเปล่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ได้พาญาติโยมปลูกต้นไม้โดยเฉพาะ ต้นโพธิ์ ซึ่ง " ต้นโพธิ์ " เป็นไม้มงคลขึ้นง่ายตามธรรมชาติให้ความร่มเย็น และเป็นต้นไม้ที่ชื่อเดียวกับ ต้นไม้ตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ ดังจะเห็นได้ว่าต้นไม้ทุกต้นในสวนพระโพธิสัตว์ล้วนเกิดจากการปลูกด้วยมือ ทั้งสิ้น จากท้องนากลายเป็นป่าธรรมชาติในปัจจุบันสวนพระโพธิสัตว์ ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัด จากกระทรวงศึกษาธิการและมหาเถรสมาคม จากการพิจารณาลงมติให้ตั้งชื่อว่า วัดทับคล้อ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งอำเภอทับคล้อได้ขึ้นทะเบียนวัดของอำเภอเป็นวัดอันดับที่ ๔๐ และได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เขต วิสุงคามสีมา กว้าง ๔๒ เมตร ยาว ๖๑ เมตร เนื้อที่ทั้งหมด ๑๑๑ ไร่ อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับที่ดินนายอำนวย - นางสุรีย์ ศรีเจริญ ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินนายประจวบ นิกร ทิศตะวันตกติดต่อกับคลองสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินนางน้ำค้าง สามเจริญ* สถานที่ตั้ง วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๕๐

ที่มา:http://www.watthapklo.com/index.php/history