24 | 09 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

 

ปายกอง

          

๙ ก.ย.๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ทับคล้อ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ "การส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลทับคล้อ " (การทำตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับ คล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 วารสารประจำเดือนกันยายน 2566 6

          ๒๘ ส.ค.๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ทับคล้อ จัดประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและเข้าร่วมประชุมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป

วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2566 20

              ๑๓ ส.ค.๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ทับคล้อ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ปราชญ์ขาวบ้าน (ดนตรีไทย ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนวัดชัยศรี อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2566 10

            ๑๑ ส.ค.๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ จัดโครงการงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2566 6

 

 

 

๕ ส.ค.๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ทับคล้อ จัดโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Enhlish Camp) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนวัดชัยศรี อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบบูรณาการ รู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและ พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

วารสารประจำเดือนกรกฏาคม 2566 11๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผุ้ปกครองมีความรู้เรื่องโรคติดต่อและป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก และมีทักษะการดูแลเบื้องต้น ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วารสารประจำเดือนกรกฏาคม 2566 8

๒๔ พ.ค.๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง การดูแลอาคารเรียน การดูแลด้านนักเรียน ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมประชุมโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2566 14

 

      วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ พร้อมสมาชิก อบต.ทับคล้อ หมูที่ ๘ ร่วมมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับเด็กในระดับก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชัยศรี ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ มีความภาคภูมิใจ ในความสำเร็จของตนเอง เเละ เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ssss20

๑๔ มี.ต.๒๕๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ทับคล้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ ร่วมกับ พ.ต.อ.ธราดล เหมพัฒน์ ผกก.สภ.ทับคล้อ พ.ต.ท.อิสระ น้อยพร สวป.สภ.ทับคล้อ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมกันซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ “หนี ซ่อน สู้” หรือ “Run Hide Fight” ให้แก่ เด็ก ครู และเจ้าหน้าที่ ให้รู้วิธีการเอาชีวิตรอด เมื่อเกิดเหตุกราดยิง หรือพบบุคคลคลุ้มคลั่ง (Active Shooter) เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันภัยด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการปลูกฝังให้เด็กเล็กและผู้ปกครองมีความตระหนัก ให้ความสำคัญในการป้องกันตัวเองจากภัยต่าง ๆ และเพิ่มเติมความรู้ ประสบการณ์ วิธีป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ssss15

ssss16

8 พ.ย.65 กองการศึกษาศาสนาและวัฒณธรรม อบต.ทับคล้อ จัดทำโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 นำโดย นายสันติ พุ่มมะลิ พร้อมด้วย นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ข้าราชการ พนักงานร่วมประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

jjj45

8 พ.ย.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์าการบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อให้เยาวชน ประชาชน เกิดความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าและความสำคัญของ ประเพณีไทย เป็นการส่งเสริม และร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง มีจิตสำนึกที่จะสืบสานมรดก วัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป

jjj44

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายก อบต.ทับคล้อพร้อมด้วยนาย นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับทับคล้อ /ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "วันปิยมหาราช" ณ อำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร ...

                    jjj37 

13 ตุลาคม 2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายก อบต.ทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ/คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร

jjj11jjj12

jjj13jjj14

jjj16jjj17

jjj18jjj15

 

 12 ก.ย.65 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชัยศรี อบต.ทับคล้อ ได้จัดโครงการโครงการศิลปะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและฝึกสมาธิเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ ฝึกสมาธิให้กับเด็กปฐมวัยและเพื่อส่งเสริมการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการพึ่งพากัน

mm17

mm19mm20

mm21mm22

     

18 ส.ค.65 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชัยศรี อบต.ทับคล้อ ได้จัดโครงการหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัยและเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล ป้องกันและรู้จักวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

xxx57xxx59

xxx59xxx71

17 ส.ค.65 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการ ศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายสันติ พุ่มมะลิเป็นประธานกล่าวเปิด เพื่อให้เด็กเกิดพัฒนาการความฉลาดด้านปัญญาและอารมณ์ และให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันแสดงถึงสายสัมพันธ์ในครอบครัว

xxx51xxx52

xxx53xxx54

 

           15-16 กรกฏาคม 65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เป็นประธานเปิดโครงการ เข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English camp) ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ณ โรงเรียนวัดชัยศรี อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

                     qq111qq112

                     qq113qqq114

12 ก.ค.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ ร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมฟื้นฟู ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ ณ วัดคามวาสี หนองน้ำเต้า ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

www111www112

www113www114

www115www116

www117www118

                  ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ หวังให้มีใครสักคนที่ตั้งใจจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา และทำได้สำเร็จ หรืออาจขยายผลต่อเนื่องเป็นความตั้งใจที่จะเลิกเหล้าอย่างถาวรตลอดชีวิต ก็นับเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญที่ยิ่งใหญ่มากที่จะได้พลเมืองที่ดี มีคุณภาพคืนให้กับสังคมและประเทศชาติ เลยขอใช้โอกาสเข้าพรรษานี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนในการเริ่มต้นอีกครั้ง จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น จึงขอเชิญชวน ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ทุกคน ลด ละ เลิก ดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

ee999 

          15 มิ.ย.65 กองการศึกษาและวัฒนธรรม อบต.ทับคล้อ จัดโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดทำโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่ชมชน: พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส นำโดย นายสันติ พุ่มมะลิ คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้านหม่ที่ 1 และสมาชิก อบต.ทับคล้อ หมู่ที่ 1 นักเรียน จิตอาสา และ อถล ร่วมพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ ๕ ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัดและชุมชนและเพื่อพัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ในการพัฒนาวัดและชุมชน รวมทั้งการออกแบบพื้นที่ของวัดให้เป็นสัปปายะสถานและการพัฒนาสู่วิถีแห่งอารยสถาปัตย์ ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิ์สัตว์) หมู่ที่ 1 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

             ee22  9 มิ.ย.2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ   พร้อมด้วย นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญููกตเวที ต่อครูผู้ที่มีพระคุณและเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคูณครูตลอดไป

         pp11pp12pp13

         pp14pp19pp20

                 pp25pp22pp23pp24

 

            1 มิ.ย.65 กองการศึกษาและวัฒนธรรม อบต.ทับคล้อ จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานให้สวยงามในระยะเวลาที่เห็นสมควรให้เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและสมพระเกียรติ

                  ppp15ppp16

                  ppp17ppp18

 

         20 พ.ค.65 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ อนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการแต่งกายด้วยชุดไทยทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าถิ่นไทยให้ดำรงอยู่ปรากฎเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

                 p1 p2

                 p3p4

             11 พ.ค. 2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อพร้อม นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 /2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

mm31mm32

mm33mm34

                  12 พ.ค.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ เนื่องจากโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืนสานสู่ 100 ล้านต้น ณ องค์การบรหารส่วนตำบลทับคล้อ

 

mm24mm21mm22mm23

                19 พ.ย.64  กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี  2564 เพื่อส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

 

 

qa22qa21

qa23qa24

 

            27 ก.ค.2564 นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ และข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ร่มรื่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 เนื่องในโอกาสในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 69 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2564

nnn1

             วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อได้ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดศรีรัตนวราราม ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบทำเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น

                               eeee1111eeee12

                              eeee13eeee14

                 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ มีส่วนร่วมลงนามปฏิญาณตน งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลค์ได้ที่ www.stopdrink.com น๊ะค๊ะ

 

ddd222

               30 สิงหาคม 2562 กองการศึกษาและวัฒนธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวในพื้นที่ตำบลทับคล้อประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 

 o29

o30

o31

o32

                   11 สิงหาคม 2562 ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ให้เด็ก ได้เรียนรู้ การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ บิดา มารดา ให้สนิทสนมรู้จักกันมากขึ้นให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกได้แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง จะได้นำความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติ ในการสร้างอาชีพได้ในอนาคต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

w11

w12

w13

w14

w15

 

13 มิถุนายน 2562 นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อพร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2562

f1

f2

f3

 

11 ก.พ.62 โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกสถานศึกษาภายในจังหวัดพิจิตร จุดแรก ณ วัดศรีศรัทธาราม อ.สามง่าม จังหวัดพิจิตร

f11

f12

 

 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ต้านยาเสพติด"สายดงยางคัพ ครั้งที่ 4"ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

o11

 o13

o14

12 มกราคม 2562 องค์การบริหารตำบลทับคล้อ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

a51a52a53a54a56

 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดขบวนแห่บัวพุทธบูชางานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๒

s55s51s53

 

 

 

 

 

 

 

12 สิงหาคม 2561 นายเสถียร เบ้าคำ นายก อบต.ทับคล้และพนักข้าราชการร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา ณ วัดมงคลทับคล้ออารามหลวง

BBB1

BBB3

26 กรกฎาคม 2561 นายเสถียร เบ้าคำ นายก อบต.ทับคล้อพร้อมศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อและพนักข้าราชการร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561

AAA1

aaaa2

 

 

 26 กรกฏาคม 2561 นายเสถียร  เบ้าเค้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมสมาชิก อบต.ทับคล้อและพนักงานข้าราชการร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 

 

yyy1

yyy2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๑

 ZZZ1ZZZ2

ปายเดก

 

 

สารประชาสัมพันธ์ 1

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) 
 
asian
 
    คำขวัญ
             "One Vision, One Identity, One Community"   
               (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)
   
    สัญลักษณ์อาเซียน
   
 
   
 
ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้”
 
หมายถึง
 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกัน
 
 เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 
โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
   
 
                                                                                       สีน้ำเงิน     หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
 
                                                                                       สีแดง        หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
 
                                                                                       สีขาว        หมายถึง ความบริสุทธิ์
 
                                                                             สีเหลือง     หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
             
    สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
             สำนักเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยู่ที่ กรุงจากาตาร์
             
    เลขาธิการ
             นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเชียนชาวเวียดนาม (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ.2556)
             
    ปฏิญญากรุงเทพ
             8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
             
    กฎบัตรอาเซียน
             16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
             
    ประเทศสมาชิก
             อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรก : ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
             
             ปัจจุบันอาเซียน :
             ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่
   
                        1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (Republic of Indonesia)
                        2. ประเทศมาเลเซีย  (Malaysia)
                        3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  (Republic of the Philippines)
                        4. สาธารณรัฐสิงคโปร์  (The Republic of Singapore)
                        5. ราชอาณาจักรไทย  (Kingdom of Thailand)
                        6. บรูไนดารุสซาลาม  (Brunei Darussalam)
                        7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  (The Socialist Republic of Vietnam)
                        8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
                           (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR)
                        9. สหภาพพม่า  (Union of Myanmar)
                       10. ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Kingdom of Cambodia)
                        
             อาเซียน +3 : ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
             
             อาเซียน+6 : ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ +3 และประเทศออสเตรเลีย อินเดีย
                                   และนิวซีแลนด์
   
    กฎบัตรอาเซียน ( ASEAN Charter)
 

         กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญอาเซียนที่จะมีการวางกรอบของกฎหมายและโครงสร้างองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการขับเคลื่อนเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคม อาเซียนภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) 
เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพในกติกา
การทำงานระหว่างกันมากยิ่งขึ้น                                                                                       

                                                                                                          ที่มา: http://www.education.dusit.ac.th/ASIAN/asian.html

 

สารประชาสัมพันธ์ 2

                                                                   ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

                                              วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์)

 

ประวัติความเป็นมา อีเมล
  สวนพระโพธิสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๔ "จากที่ดินท้องนาว่างเปล่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ได้พาญาติโยมปลูกต้นไม้โดยเฉพาะ ต้นโพธิ์ ซึ่ง " ต้นโพธิ์ " เป็นไม้มงคลขึ้นง่ายตามธรรมชาติให้ความร่มเย็น และเป็นต้นไม้ที่ชื่อเดียวกับ ต้นไม้ตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ ดังจะเห็นได้ว่าต้นไม้ทุกต้นในสวนพระโพธิสัตว์ล้วนเกิดจากการปลูกด้วยมือ ทั้งสิ้น จากท้องนากลายเป็นป่าธรรมชาติในปัจจุบัน"

ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าในการที่จะเผยแพร่และสืบสานพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน จากการได้รับการสอนพระกรรมฐานจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ พระครูภาวนาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ จึงได้กราบลากลับภูมิลำเนาเดิมคือ บ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (ปัจจุบันเป็นอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ ในขณะนั้นท่านเจ้าพระคุณ พระราชวิมลเมธี รองเจ้าคณะภาค๔ เจ้าอาวาสวัดมงคลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ท่านได้ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จำพรรษาที่โบสถ์ร้างหลังเก่าภายในวัดมงคลทับคล้อ ช่วงที่หลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ จำพรรษาที่วัดมงคลทับคล้อ ท่านได้ชวนญาติโยมสร้างกุฏิถวายท่านเจ้าพระคุณ พระราชวิมลเมธี และปรารภสร้างอาคารตึกเรียนปริยัติธรรมแล้วได้ทำการดำเนินการสร้างจนสำเร็จ ลุล่วง เรื่องกิจวัตรประจำวันที่ท่านได้ปฏิบัติสม่ำเสมอ ในการอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา คือ การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน จนเป็นที่แพร่หลาย ทำให้สถานที่ในโบสถ์ร้างของวัดมงคลทับคล้อมีพื้นที่ไม่เพียงพอพระ เดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จึงปรารภที่จะขยับขยายหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรม ซึ่งในขณะนั้นกำนันอเนก - คุณน้ำค้าง สามเจริญ ทราบความจึงเกิดความศรัทธาถวายที่ดินจำนวน ๒๕ ไร่ตั้งอยู่ติดกับการประปาสุขาภิบาลทับคล้อซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดมงคลทับคล้อ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดมงคลทับคล้อ และคุณอำนวย - คุณสุรีย์ ศรีเจริญ ก็ได้ร่วมถวายที่ดินบริเวณหลังตลาดทับคล้อเพิ่มเติมอีก เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ขณะที่เจ้าของที่ดินได้กล่าวคำถวายจบ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระมหาโกศล รับถวายที่ดินได้เกิดเหตุการณ์ฟ้าร้องและฟ้าผ่า ๓ ครั้งติดต่อกันและฝนก็ตกลงมาเสมือนหนึ่งฟ้าดินได้ร่วมอนุโมทนา ยังความปิติยินดีต่อผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างยิ่ง เมื่อทำการถมที่ดินปรับบริเวณในเนื้อที่ ๒๕ ไร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล พร้อมด้วยภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมก่อสร้างพระเจดีย์ขึ้นโดยทำเป็นเนินดินตรงกลางตั้งเสาธงมีธงชาติคู่ กับธงธรรมจักรอยู่บนยอดเสาธง ตรงยอดพระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับถวายจาก ม.ร.ว. เขมวรรณ เกษมศรี กำนันอเนก - คุณน้ำค้าง สามเจริญและคุณสุเทพ แหลมทอง ภายในพระเจดีย์ยังได้บรรจุผ้าไตรจีวรที่ท่านเจ้าพระคุณพระราชวิมลเมธีห่มไป บำเพ็ญมหาทาน คือ ถวายพระพุทธมงคล จำนวน ๘๐ องค์ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร และผ้าเช็ดหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูภาวนาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมฯจังหวัดสมุทรสาคร และได้เรียกพระเจดีย์แห่งนี้ว่า พระบรมจักรดุสิตบรมธาตุ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ได้นำญาติสร้างพระรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า พระพุทธโลกนารทมุนี ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหน้าวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ซึ่งบนพระเกศได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากมหาถม ซึ่งนำมาจากมหาเจดีย์วัดราชบูรณะที่ถูกรื้อเพื่อสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า โดยมีคำจารึกของสมเด็จพระราชครูศรีสมโพธิ (ขรัวอีโต้) ว่านำมาจากเจดีย์ในเขตเมืองพม่า จากหลักฐานที่ค้นพบว่าเป็น พระบรมสารีริกธาตุ ที่พระเจ้าอโศกมหาราชบรรจุไว้ และในคำจารึกได้แสดงว่าสมเด็จพระราชครูศรีสมโพธิท่านปราภนาโพธิญาณ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ได้กระทำพิธีเปิดสวนโพธิสัตว์ (ปัจจุบันเป็นวัดทับคล้อ) โดยนิมนต์ท่านเจ้าพระคุณ พระราชวิมลเมธี และได้อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาวรคุณ (หลวงพ่อเกตุมดีฯ) เจ้าอาวาส วัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร ทำพิธีเปิดป้ายน้ำพระทัยพระโพธิสัตว์และป้ายพระนามเจ้าคุณทั้งสิบ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ จากที่ดินท้องนาว่างเปล่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ได้พาญาติโยมปลูกต้นไม้โดยเฉพาะ ต้นโพธิ์ ซึ่ง " ต้นโพธิ์ " เป็นไม้มงคลขึ้นง่ายตามธรรมชาติให้ความร่มเย็น และเป็นต้นไม้ที่ชื่อเดียวกับ ต้นไม้ตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ ดังจะเห็นได้ว่าต้นไม้ทุกต้นในสวนพระโพธิสัตว์ล้วนเกิดจากการปลูกด้วยมือ ทั้งสิ้น จากท้องนากลายเป็นป่าธรรมชาติในปัจจุบันสวนพระโพธิสัตว์ ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัด จากกระทรวงศึกษาธิการและมหาเถรสมาคม จากการพิจารณาลงมติให้ตั้งชื่อว่า วัดทับคล้อ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งอำเภอทับคล้อได้ขึ้นทะเบียนวัดของอำเภอเป็นวัดอันดับที่ ๔๐ และได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เขต วิสุงคามสีมา กว้าง ๔๒ เมตร ยาว ๖๑ เมตร เนื้อที่ทั้งหมด ๑๑๑ ไร่ อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับที่ดินนายอำนวย - นางสุรีย์ ศรีเจริญ ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินนายประจวบ นิกร ทิศตะวันตกติดต่อกับคลองสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินนางน้ำค้าง สามเจริญ* สถานที่ตั้ง วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๕๐

ที่มา:http://www.watthapklo.com/index.php/history