22 | 01 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

 

 กองชาง

  คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง  

       1.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

     2.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

     3.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

     4.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

     5.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

     6.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

     7.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

     8.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

     9.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

    10.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

    11.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

    12.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

    13.การแจ้งขุดดิน

    14.การแจ้งถมดิน

                              คลิ๊ก

highway road 2565 1

highway road 2565 2