24 | 09 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

 กองชาง

คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง  

       1.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

     2.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

     3.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

     4.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

     5.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

     6.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

     7.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

     8.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

     9.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

    10.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

    11.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

    12.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

    13.การแจ้งขุดดิน

    14.การแจ้งถมดิน

 Click 01 2566

 

วารสารประจำเดือนตุลาคม 2565 6

วารสารประจำเดือนตุลาคม 2565 3

 

ICon public relations 02

 public relations division 01 66

public relations division 02 66

ICon public relations 02

highway road 2565 1highway road 2565 2

 

Icon 01 66 ประชาสัมพันธ์ กองช่าง อบต.ทับคล้อ แจ้งการขออนุญาตก่อสร้างตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้ประกาศใช้ผังเมืองรวมชุมชนทับคล้อ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนั้นผู้ที่มีส่่วนเกี่ยวข้องกับ พรบ.ควบคุมอาคาร และ พรบ.ขุดดินถมดิน ต้องมีหน้าที่มาแจ้งตาม พรบ.กำหนดไว้ รายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ

»»  พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  pdf 02

»»  พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  pdf 02

 

 Icon 01 66 19 ส.ค.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมายให้กองช่างออกตรวจสอบพื้นที่ ทิ้งขยะมูลฝอยเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไ

 
xxx71
xxx72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icon 01 66 1มิ.ย.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมาย ให้กองช่าง อบต.ทับคล้อ ออกสำรวจโครงการ หมู่ที่ 5 เพื่อรองรับข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2566

                         mmm11mmm12