01 | 04 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

  

 

 

กองคลง 

 

 

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2 ) ยกเลิกบัญชีแนบท้าย ก ฉบับเดิมนะคะ ใครอยากทราบว่าต้องปลูกอะไร?? กี่ต้น?? ดูได้ตามบัญชีแนบท้าย ก ฉบับนี้ได้เลยค่ะ https://ratchakitcha.soc.go.th/.../140D055S0000000002802.pdf

PDF Icon ดาวน์โหลดเอกสาร

 

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

โดยสรุปดังนี้
1.ผู้เสียภาษีที่ไม่ได้รับการลดภาษีฯ ตาม พรฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ให้ลดร้อยละ 15 ทุกราย
2.ผู้เสียภาษีที่ได้รับการลดภาษีฯ ตาม พรฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 มาตรา 3 ร้อยละ 50 ให้ลดเพิ่มอีกร้อยละ 15
3.ผู้เสียภาษีที่ได้รับการลดภาษีฯตาม พรฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 มาตรา 4 ร้อยละ 90 จะไม่ได้รับการลดร้อยละ 15
 
. PDF Iconดาวน์โหลดเอกสาร

 

 ประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชีกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  ขอแก้ไขงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ

ooo12ooo13ooo14ooo15ooo16ooo17

ooo18ooo19

ooo20ooo21

 

ooo22ooo23

 

ooo24ooo25

ooo26ooo27

 

ooo28ooo29

ooo30ooo31

ooo32ooo34

ooo35ooo36ooo33ooo37

ooo38ooo39ooo40ooo41

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ทับคล้อ แจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี พ.ศ. 2566

 

 

zzz138

 

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ทับคล้อ เรื่อง การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ⬇️

jjj93

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ทับคล้อ แจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 รายละเอียดด้านล่างนี้น๊ะค่ะ⬇️

bbbb13bbbb14

ประกาศการจัดทำฐานภาษีที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดบัญชีรายการทรัพย์สินประเมินภาษีประจำปี 2566 และประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม) ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่ ป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปี พ.ศ.2566

 bbbb11bbbb12jjj48

 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

xxx60xxx61

ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ แจ้งประเมินภาษีที่ดินฯ ภายในเดือน ก.พ. และต้องชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. เว้นแต่ จะมีการขยายเวลา

xxxx45

 

กองคลัง อบต.ทับคล้อ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564ฟ999

 

             16 มิ.ย.65 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จัดโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการอำนวยความสดวกในการชำระภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่ และ เป็นการลดจำนวนลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้มีจำนวนน้อยลง

ee24

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

aa12

aa13

aa14

 

aa15

aa16

aa17

aa18

aa19

aa20

 

 

aa30

aa31aa23aa24aa25aa26

aa27

คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง

        1.การรับชำระภาษีป้าย

      2.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน      

                                                         คลิ๊ก

 

สารประชาสัมพันธ์ 

   กำหนดการรับชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
  2. ภาษีบำรุงท้องที่               ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี
  3. ภาษีป้าย                          ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี
  4. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม ของทุกปี

                                                                         ติดต่อสอบถาม โทร.056641624 

สารประชาสัมพันธ์: งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

4 มี.ค.62 - 11 มี.ค.62 รับชำระภาษีนอกสถานที่ บริการประชาชน ตำบลทับคล้อ ปี2562

s11

s12