14 | 08 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

  

 

 

กองคลง

หนาอบต

กองคลัง อบต.ทับคล้อ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564ฟ999

 

             16 มิ.ย.65 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จัดโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการอำนวยความสดวกในการชำระภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่ และ เป็นการลดจำนวนลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้มีจำนวนน้อยลง

ee24

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

aa12

aa13

aa14

 

aa15

aa16

aa17

aa18

aa19

aa20

 

 

aa30

aa31aa23aa24aa25aa26

aa27

คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง

        1.การรับชำระภาษีป้าย

      2.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน      

                                                         คลิ๊ก

 

สารประชาสัมพันธ์ 

   กำหนดการรับชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
  2. ภาษีบำรุงท้องที่               ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี
  3. ภาษีป้าย                          ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี
  4. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม ของทุกปี

                                                                         ติดต่อสอบถาม โทร.056641624 

สารประชาสัมพันธ์: งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

4 มี.ค.62 - 11 มี.ค.62 รับชำระภาษีนอกสถานที่ บริการประชาชน ตำบลทับคล้อ ปี2562

s11

s12