14 | 08 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK10

8  แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.2549 - ปี พ.ศ.2551) อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.2550 - ปี พ.ศ.2552) อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.2551 - ปี พ.ศ.2553) อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.2552 - ปี พ.ศ.2554) อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.2553 - ปี พ.ศ.2555) อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.2554 - ปี พ.ศ.2556) อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.2555 - ปี พ.ศ.2557) อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.2556 - ปี พ.ศ.2558) อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.2557 - ปี พ.ศ.2559) อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.2558 - ปี พ.ศ.2560) อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.2559 - ปี พ.ศ.2561) อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.2560 - ปี พ.ศ.2562) อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

 

8  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ.2564) อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ.2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ.2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ.2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ.2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 คลิ๊กที่นี่

 

8  แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ.2565) อบต.ทับคล้อ  คลิ๊กที่นี่«

8  แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ.2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  คลิ๊กที่นี่«

8  แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ.2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 คลิ๊กที่นี่«

8  แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ.2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่«

8  แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ.2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่«

8  แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ.2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564

(ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564) คลิ๊กที่นี่«

 

8  แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2566 - ปี พ.ศ.2570) อบต.ทับคล้อ คลิ๊กที่นี่«

        - หนังสือขอขยายเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ คลิ๊กที่นี่«

8  แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2566 - ปี พ.ศ.2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 คลิ๊กที่นี่«