23 | 09 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK 48 66

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  pdf 02

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  pdf 02

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  pdf 02

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  pdf 02

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  pdf 02

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  pdf 02

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  pdf 02

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน)  pdf 02

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนตุลาคม)   pdf 02

»»   การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระบบ e - plan)  pdf 02

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน)  pdf 02

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม  pdf 02

»»   การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระบบ e - plan)  pdf 02

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  pdf 02

»»   การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระบบ e - plan)  pdf 02

»»   รายงานการการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  pdf 02

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  pdf 02

»»   การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระบบ e - plan)  pdf 02

»»   รายงานการการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  pdf 02

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  pdf 02

»»   รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ระบบ e - plan)  pdf 02

»»   การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระบบ e - plan)  pdf 02

»»   รายงานการการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  pdf 02

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

»»   แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  pdf 02

»»   รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ระบบ e - plan)  pdf 02

»»   การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบ e - plan)  pdf 02

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

»»   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 

(1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)  pdf 02