01 | 04 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK13»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน)PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนตุลาคม)  PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระบบ e - plan)PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน)PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระบบ e - plan)PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระบบ e - plan) PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» รายงานการการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระบบ e - planPDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» รายงานการการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ระบบ e - planPDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระบบ e - plan) PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» รายงานการการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

»» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ระบบ e - plan) PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร

»» การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบ e - plan) PDF Icon « ดาวน์โหลดเอกสาร