28 | 09 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK13

v  แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 คลิ๊กที่นี่

v  แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่

v  แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 คลิ๊กที่นี่

v  แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คลิ๊กที่นี่

v  แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557คลิ๊กที่นี่

v  แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คลิ๊กที่นี่

v  แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิ๊กที่นี่

v  แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560) คลิ๊กที่นี่

v  แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560) คลิ๊กที่นี่ 

v  รายงานการบันทึกผลการติดตามโครงการที่เบิกจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 (ในระบบ E - PLANคลิ๊กที่นี่

v  แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561) คลิ๊กที่นี่ 

v  แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) คลิ๊กที่นี่

v  รายงานการบันทึกผลการติดตามโครงการที่เบิกจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (ในระบบ E - PLANคลิ๊กที่นี่

v  แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิ๊กที่นี่