14 | 08 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK13» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  คลิ๊กที่นี่«

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  คลิ๊กที่นี่«

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  คลิ๊กที่นี่«

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  คลิ๊กที่นี่«

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  คลิ๊กที่นี่«

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  คลิ๊กที่นี่«

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  คลิ๊กที่นี่«

 

2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560) คลิ๊กที่นี่«

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560)  คลิ๊กที่นี่« 

»  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ระบบ e - plan) คลิ๊กที่นี่«

 

2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561) คลิ๊กที่นี่« 

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561)  คลิ๊กที่นี่«

» การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระบบ e - plan) คลิ๊กที่นี่«

 

2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิ๊กที่นี่«

» การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระบบ e - plan) คลิ๊กที่นี่«

»  รายงานการการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิ๊กที่นี่«

 

2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิ๊กที่นี่«

» การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระบบ e - plan) คลิ๊กที่นี่«

» รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ระบบ e - planคลิ๊กที่นี่«

»  รายงานการการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิ๊กที่นี่«

 

2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่«

»  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระบบ e - planคลิ๊กที่นี่«

»  รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ระบบ e - plan) คลิ๊กที่นี่«

»  รายงานการการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่«