26 | 01 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK15

tk16

                                            brand3brand4

 

 

 tk17

แผนท อบต.ทบคลอ

             TK22

         จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากร  ตำบลทับคล้อ มีจำนวน 11  หมู่บ้าน และมีจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

ครัวเรือน(หลัง)

หมายเหตุ

หมู่ที่  1

บ้านทับคล้อ

529

582

1,111

759

หมู่ที่  2

บ้านวัดป่า

737

805

1,542

656

หมู่ที่  3

บ้านสวนพริก

131

129

260

80

หมู่ที่  4

บ้านหนองน้ำเต้า

463

484

947

307

หมู่ที่  5

บ้านสายคลองแห้ง

434

411

845

236

หมู่ที่  6

บ้านสายดงยาง

465

525

990

340

หมู่ที่  7

บ้านบ่อทราย

324

364

688

231

หมู่ที่  8

บ้านหนองอ้ายตู้

333

338

671

195

หมู่ที่  9

บ้านทับคล้อ

399

455

854

363

หมู่ที่  10

บ้านใหม่สายดงยาง

432

461

893

246

หมู่ที่  11

บ้านบ่อทรายพัฒนา

353

335

688

207

รวม

4,600

4,889

9,489

3,620