31 | 10 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK15

 

tk16

                                    brand3brand4

 

 

 tk17

แผนท อบต.ทบคลอ

             

TK33

  

จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากรตำบลทับคล้อ มีจำนวน  11 หมู่บ้าน และมีจำนวนประชากร แยกตามหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน (หลัง) หมายเหตุ
หมู่ที่  1 บ้านทับคล้อ 577 612 1,189 796
หมู่ที่  2 บ้านวัดป่า 722 792 1,514 681
มู่ที่  3 บ้านสวนพริก 135 123 258 81
หมู่ที่  4 บ้านหนองน้ำเต้า 433 468 901 320
หมู่ที่  5 บ้านสายคลองแห้ง 402 401 803 239
หมู่ที่  6 บ้านสายดงยาง 432 503 935 351
หมู่ที่  7 บ้านบ่อทราย 308 355 663 235
หมู่ที่  8 บ้านหนองอ้ายตู้ 334 336 670 203
หมู่ที่  9 บ้านทับคล้อ 374 448 822 380
หมู่ที่  10 บ้านใหม่สายดงยาง 435 457 892 253
หมู่ที่  11 บ้านบ่อทรายพัฒนา 335 331 666 220
รวม 4,487 4,826 9,313 3,759

(ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองการตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)