23 | 09 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK15

 

tk16

                                    brand3brand4

 

 

 tk17

แผนท อบต.ทบคลอ

             

TK33

  

จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากรตำบลทับคล้อ แยกตามหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน (หลัง) หมายเหตุ
หมู่ที่  0 ทับคล้อ 13 7 20 3
หมู่ที่  1 บ้านทับคล้อ 579 611 1,190 809  
หมู่ที่  2 บ้านวัดป่า 727 803 1,530 693  
หมู่ที่  3 บ้านสวนพริก 134 118 252 81  
หมู่ที่  4 บ้านหนองน้ำเต้า 423 473 896 330  
หมู่ที่  5 บ้านสายคลองแห้ง 404 403 807 246  
หมู่ที่  6 บ้านสายดงยาง 428 502 930 352  
หมู่ที่  7 บ้านบ่อทราย 305 349 654 235  
หมู่ที่  8 บ้านหนองอ้ายตู้ 335 333 668 205  
หมู่ที่  9 บ้านทับคล้อ 378 435 813 384  
หมู่ที่  10 บ้านใหม่สายดงยาง 435 455 890 257  
หมู่ที่  11 บ้านบ่อทรายพัฒนา 344 336 680 225  
รวม 4,505 4,825 9,330 3,820  

(ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ระบบสถิติการตรวจสอบข้อมูลสถิติทางการทะเบียน https://stat.bora.dopa.go.th ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)