22 | 01 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK15

 

tk16

                 brand tubklor 01                   

 

 

 tk17

map 01 2564

             

TK33

  

จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากรตำบลทับคล้อ แยกตามหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน (หลัง) หมายเหตุ
หมู่ที่  0 ทับคล้อ 13 7 20 3
หมู่ที่  1 บ้านทับคล้อ 579 611 1,190 809  
หมู่ที่  2 บ้านวัดป่า 727 803 1,530 693  
หมู่ที่  3 บ้านสวนพริก 134 118 252 81  
หมู่ที่  4 บ้านหนองน้ำเต้า 423 473 896 330  
หมู่ที่  5 บ้านสายคลองแห้ง 404 403 807 246  
หมู่ที่  6 บ้านสายดงยาง 428 502 930 352  
หมู่ที่  7 บ้านบ่อทราย 305 349 654 235  
หมู่ที่  8 บ้านหนองอ้ายตู้ 335 333 668 205  
หมู่ที่  9 บ้านทับคล้อ 378 435 813 384  
หมู่ที่  10 บ้านใหม่สายดงยาง 435 455 890 257  
หมู่ที่  11 บ้านบ่อทรายพัฒนา 344 336 680 225  
รวม 4,505 4,825 9,330 3,820  

(ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ระบบสถิติการตรวจสอบข้อมูลสถิติทางการทะเบียน https://stat.bora.dopa.go.th ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)