30 | 07 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • a56.jpg
 • a58.jpg
 • a60.jpg
 • AAA1.jpg
 • aaaa2.jpg
 • BBB1.jpg
 • BBB2.jpg
 • BBB3.jpg
 • d01.jpg
 • d02.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • d3.jpg
 • d4.jpg
 • fff1.jpg
 • fff2.jpg
 • kkk1.jpg
 • kkk2.jpg
 • kkk3.jpg
 • N001.jpg
 • N002.jpg
 • N003.jpg
 • N004.jpg
 • N005.jpg
 • OOO1.jpg
 • OOO2.jpg
 • OOO3.jpg
 • OOO4.jpg
 • OOO5.jpg
 • OOO6.jpg
 • ppp1.jpg
 • ppp2.jpg
 • PPP3.jpg
 • public-relations-1-2564.jpg
 • s51.jpg
 • s52.jpg
 • s53.jpg
 • s54.jpg
 • s55.jpg
 • s56.jpg
 • s57.jpg
 • s58.jpg
 • yyy1.jpg
 • yyy2.jpg
 • ZZZ1.jpg
 • ZZZ2.jpg
 • ZZZ2_-_Copy.jpg
 • ฟ999.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์

27 ก.ค.2564 นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ และข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ร่มรื่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ


nnn1

 

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อได้ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดศรีรัตนวราราม ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบทำเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น

eeee1111eeee12eeee13eeee14

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ มีส่วนร่วมลงนามปฏิญาณตน งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลค์ได้ที่ www.stopdrink.com

ddd222

ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ โดยนายวิชัย  คนไหว รองนายกองต์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ นายวิมล  คำแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ในนามของสภาองค์กรชุมชนตำบลทับคล้อ) ได้ลงพื้นที่มอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบท (สภาองค์กรชุมชนตำบลทับคล้อ) และเยี่ยมบ้านมอบถุงยังชีพให้กับนางสอน บุญเรือง เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้ยากไร้.

   โครงการมอบบ้าน4

                                           โครงการมอบบ้าน 3 โครงการมอบบ้าน 1 

ประชาสัมพันธ์การเบิกและถอนเงินเบี้ยยังชีพฯ อบต.ทับคล้อ ในเดือนกรกฎาคม 2564

 

ประชาสัมพันะ์โควิด2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ 

นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน ประจำปี 2564

ซึ่งมีนายวิมล คำแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อกล่าวรายงาน

IMG 3262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 3267 IMG 3275

 IMG 3279 IMG 3281

             ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนเริ่มมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่และมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีมากขึ้นจากจำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาด  ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากขยะมูลฝอยติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป พลาสเตอร์ปิดแผล เป็นต้น ขยะมูลฝอยติดเชื้อเหล่านี้ถูกทิ้งปะปนร่วมกับขยะทั่วไปเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการแพร่กระจายเชื้อโรคเพิ่มขึ้นอันจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการบริการประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ จำนวน 3,820 ครัวเรือน จาก 11 หมู่บ้าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการเจ็บป่วยโรคต่างๆ ที่จะตามมาจากขยะมูลฝอยติดเชื้อเหล่านี้

                   ดังนั้นสำนักปลัดและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากขยะมูลฝอยติดเชื้อแก่ประชาชนและเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายเสถียร  เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  นายวิมล  คำแก้ว ปลัดองค์การบริหาส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต.ทับคล้อ หมู่ที่ 8  และกองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ ลงพื้นที่บ้านดงตะไท หมู่ที่ 8 ส่งมอบบ้านให้ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาสัยสำหรับคนพิการ รายนายบุญเกิด ปุ่ยแดง บ้านเลขที่ 362/1 หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งสนับสนุนป้ายบ้านเลขที่และเครื่องอุปโภคและบริโภคมอบให้แก่ผู้พิการ ในชวงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid - 19 

S 39002135 S 39002122 S 39002148 

S 39002160 S 39002148

 

ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ มอบหมายให้กองสวัสดิการนำยุวชนที่ได้รับคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เข้ารับทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมอำเภอทับคล้อ จำนวน 2 คน คือ

1.เด็กชายชานนท์  แก้วทอง อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 597/2 หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

2. เด็กชายณัฐกฤดา โพธิ์นิล อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 223 หมู่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

 3   33  40

 

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ อนุพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านทับคล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 210616 23

 210616 35   210616 16  210616 8  210616 4

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมงานคุ้มครองผู้บริโภค หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2564

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร รุ่นที่ 1 คลิ๊กที่นี่        

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร รุ่นที่ 2 คลิ๊กที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร รุ่นที่ 3 คลิ๊กที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 คลิ๊กที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2 คลิ๊กที่นี่

 

ผู้บริหาร

LOGO01

 
 นายเสถียร เบ้าคำ
 ป.วมล
 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
July 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Weblinks

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

                                                                                                              btn fb

                                                                                                             Es

                                                                                                             unnamed1

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com